zoeken

8-daagse opleiding Gemeentelijk toezichthouder Alcoholwet

data:

8 trainingsdagen:
09-03, 16-03, 23-03, 30-03, 06-04, 13-04, 20-04, 26-04-2023

locatie:

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps
docent:
 • Frank Joosten

  Frank Joosten

  Frank Joosten, jurist, is al meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten. Frank is auteur, docent, adviseur en redacteur en heeft inmiddels 27 boeken geschreven op het vakgebied van bijzondere wetten. Daarnaast ontwikkelt hij E-learningprogramma's en organiseert hij een aantal keer per jaar informatiebijeenkomsten en congressen. De recente boeken van Frank en de E-learningmodule worden uitgegeven via de Uitgeverij voor bijzondere wetten.

prijs:

€ 2.395,-

Prijs

Deze opleiding kost € 2.395,- per persoon, exclusief btw en exclusief examengeld. Het examengeld dient rechtstreeks te worden voldaan aan Exameninstelling Toezicht en Handhaving en bedraagt € 94,- voor  het theorie-examen en € 105,-  (prijspeil 2022) voor het onderdeel boeterapport. U dient zich zelf rechtstreeks aan te melden voor beide examens bij het EXTH.

Ervaringen van cursisten:

Het was een pittige, leuke en leerzame opleiding, zeker ook dankzij het lesboek en de E-learningmodule. Tezamen met de manier van uitleggen met de nodige humor heeft dat er voor gezorgd dat ik in 1 keer ben geslaagd.

Inhoud

In de Alcoholwet, geldend sinds 1 juli 2021, staat in artikel 41 vermeld dat met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de door de burgemeester van die gemeente aangewezen ambtenaren. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld ten aanzien van opleiding en bevoegdheden. Deze toezichthouder moet beschikken over een geldige BOAbevoegdheid binnen Domein I (Openbare ruimte) of Domein II (Milieu, Welzijn en Infrastructuur).

Om deze toezichthouder met succes te kunnen laten deelnemen aan het centrale examen, hebben wij de opleiding “Gemeentelijk toezichthouder Alcoholwet” ontwikkeld. Om deel te nemen aan deze cursus moet de toezichthouder minimaal functioneren op mbo-niveau 3.

We hebben inmiddels al meer dan 1000 kandidaten voor gemeenten  opgeleid. Daarbij realiseren we een slagingspercentage van meer dan 95%.

Lees hier de reviews van onze kandidaten.

Inhoud & opzet
Ad 1. – Theorie

Tijdens dit deel van de opleiding zal Frank Joosten wordt de per 1 juli 2021 geldende nieuwe Alcoholwet en het daarbij behorende Alcoholbesluit en de Alcoholregeling besproken in relatie tot het toezicht en opsporing. Alle vergunningsplichtige en niet-vergunningsplichtige bedrijven zullen de revue passeren, als ook de alcoholverstrekking bij evenementen c.a.. Voorts komen alle ge- en verboden uit de Alcoholwet aan bod en wordt ook het juridische (handhavings)kader met betrekking tot het toezicht uitgebreid besproken. Daarbij komt uiteraard ook het verschil tussen toezicht en opsporing uitgebreid aan bod en ook zullen de bevoegdheden die bij een BOA en de toezichthouder Alcoholwet horen uitgebreid worden besproken.

Ad. 2 – Uitvoering

Tijdens dit onderdeel wordt uiteraard ook veel aandacht besteed aan productherkenning, (leeftijdsgrenzen)inspectiemethodieken, communicatie richting de doelgroep(en), leeftijdsherkenning, verkoop op afstand en de gezondheidsaspecten die bovenmatig alcoholgebruik met zich brengen.

Een ander groot onderdeel van de opleiding is het opstellen van boeterapporten. De deelnemers zullen leren aan welke eisen een boeterapport moet voldoen, hoe verzamelde strafbare feiten en omstandigheden objectief en eenduidig in een boeterapport moeten worden weergegeven, hoe, aan de hand van verschillende boetematrices, de aangetroffen situatie en de wettelijke norm duidelijk en schriftelijk in een boeterapport moeten worden verwoord. Voor deze lessen is het belangrijk dat u een laptop meeneemt!

Leerdoelen

Na de opleiding moet de cursist in staat worden geacht de aan zijn/haar functie opgedragen taken in het kader van handhaving van de Alcoholwet zelfstandig uit te kunnen voeren en heeft de cursist kennis van en inzicht in de verschillende handhavingsinstrumenten die de wet biedt.

Subdoelen

1. Na de opleiding is de cursist op de hoogte van de verantwoordelijkheden en taken van de burgemeester, kan de cursist de verschillende bevoegdheden die voortvloeien uit het toezicht en opsporing op basis van de Algemene wet bestuursrecht, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten en overige specifieke wetgeving, op de juiste wijze toepassen. Daartoe weet de cursist waarom er onderscheid is tussen opsporing en toezicht, kent de cursist de bevoegdheden als controleambtenaar (BOA) en de verantwoordelijkheden als toezichthouder, en kan de cursist de gevolgen van de verschillen tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke afdoening toepassen in de uitvoering van de werkzaamheden.

2. Voorts is de cursist op de hoogte van de drie aspecten betreffende alcoholhoudende dranken in relatie tot het doel van de Alcoholwet. Daartoe is de cursist op de hoogte van de productkennis van de meest gangbare assortiment alcoholhoudende dranken (sterk, zwak en mixdranken), (her)kent de cursist het gedrag en drinkgewoonten met betrekking tot het gebruik van alcoholhoudende dranken specifiek door jongeren, en is de cursist globaal op de hoogte van het gezondheidseffect (lichamelijk en geestelijk) ten aanzien van bovenmatig alcoholgebruik.

3. De cursist heeft na de opleiding inzicht in het handhavingsbeleid ten aanzien van de Alcoholwet en kan dit met behulp van inspectiemethodiek toepassen in de praktijk. Dat betekent dat de cursist in algemene zin op de hoogte is van de ge- en verbodsbepaling in de Alcoholwet, kan de cursist toezicht en opsporing integraal toepassen tijdens controles van vergunningsplichtige bedrijven, niet-vergunningsplichtige bedrijven en leeftijdsgrenzen, is de cursist in staat tijdens controles zelfstandig relevante strafbare feiten op te sporen door vraagtechnieken, het analyseren van de situatie en processen en het vergaren van de relevante bewijsmiddelen. Op basis daarvan moet de cursist in staat worden geacht te beoordelen of sprake is van een of meerdere overtreding(en) en moet hij/zij de status van de overtreding kunnen vaststellen op basis waarvan een geëigende maatregel kan worden genomen.

4. Als laatste is de cursist na afronding van de opleiding in staat om een juridisch correct boeterapport te schrijven. Dat betekent dat de cursist op de hoogte is van de eisen die aan een boeterapport worden gesteld, kan de cursist de verzamelde strafbare feiten en omstandigheden (bewijsmiddelen) objectief en eenduidig in het boeterapport weergeven en kan hij/zij de relatie tussen de aangetroffen situatie en de wettelijke norm schriftelijk verwoorden in het boeterapport.

Documentatie

Wij verzorgen voor de deelnemers het schrijfgerei, het nieuwe opleidingsboek ‘Alcoholwet – voor toezichthouders’ en een blocnote. Tevens zullen wij eventueel (tijdens de training) toegezegde aanvullende documentatie en voorbeeldmateriaal digitaal aanleveren. Voorts verkrijgt u de wettenbundel met de Alcoholwet en het bijbehorende Alcoholbesluit en de Alcoholregeling.

E-learningmodule Alcoholwet

Als extra ondersteuning tijdens uw studie kunt u voor de duur van 6 maanden een licentie nemen op de E-learningmodule Alcoholwet om uw tijdens de lessen opgedane kennis te trainen voor het examen Wetskennis Alcoholwet.

Let op, deze module is facultatief en maakt geen onderdeel uit van het standaard cursusbedrag.

Een licentie op deze E-learningmodule Alcoholwet kost € 195,- ex. btw (= € 235,95  inclusief btw).

Examen

Examens worden centraal afgenomen door Exameninstelling Toezicht en Handhaving. Dit examen bestaat uit twee delen (theorie en boeterapport). Beide onderdelen moeten de deelnemers met voldoende resultaat afronden. Na het behalen van het centrale (theoretisch) examen ontvangen de deelnemers het certificaat Toezichthouder Alcoholwet.

Locatie

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps

Algemene Informatie

Lesdagen & tijden
 • 9 maart
 • 16 maart
 • 23 maart
 • 30 maart
 • 6 april
 • 13 april
 • 20 april
 • 26 april

De gehanteerde lestijden zijn van 09.30 uur tot circa 16.00 uur

Deelname aan de opleiding

Uw aanmelding wordt pas omgezet in “definitief” na ontvangst van uw betaling. De Academie houdt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling (aldus voordat de opleiding van start gaat), de gereserveerde plek aan een ander toe te wijzen.

Annuleren

Annuleren kan tot 14 dagen voor de cursus. Uw plaats mag overigens altijd door een vervanger worden ingenomen.

Kosten

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Na ontvangst van uw inschrijving, ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Tijd

09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – 16.00 uur – training

Opleiding op maat?

Bel voor een opleiding-op-maat: 06 – 51 91 31 42

Aanmeldformulier

8-daagse opleiding Gemeentelijk toezichthouder Alcoholwet
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Persoonlijke gegevens

 • Factuur gegevens

 • Hier niet uw eigen e-mailadres vermelden
 • Op de aan u toe te zenden factuur moeten wij een door uw gemeente (vaak een afdeling Financiën) opgegeven betalingskenmerk vermelden (bijvoorbeeld een verplichtingennummer, routecode of opdrachtnummer). Facturen zonder betalingskenmerk worden nl. niet in behandeling genomen. Weet u dit nummer niet, vraag dat dan op binnen uw organisatie.
 • Verklaart zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

  • Academie voor Bijzondere Wetten behoudt zich het recht voor om de training te annuleren bij onvoldoende deelname;
  • De kosten van de training zijn inclusief materiaal en lunches en excl. btw en parkeerkosten
  • Na de definitieve bevestiging van deelname door Academie voor Bijzondere Wetten worden de kosten van de training in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur;
  • De deelnemer is er mee bekend dat de betaling van de training of opleiding geschiedt overeenkomstig de Algemene voorwaarden. Dat betekent dat een betalingstermijn geldt van 30 dagen. Bij niet-tijdige betaling wordt de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 119a, lid 6 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in rekening gebracht. Deze wettelijke rente is vastgesteld op 8%. Daarnaast worden bij niet-tijdige betaling en na verzending van een aanmaning incassokosten in rekening gebracht. Deze bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 40,00.
  • Tot 14 dagen voor de start van onze trainingen kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt het verschuldigde inschrijfgeld in rekening gebracht;
  • De deelnemer kan bij annulering kosteloos voor een vervangende deelnemer zorgen.