zoeken

Informatiebijeenkomst voor bijzondere wetten

datum:

31 oktober 2017

locatie:

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps
docent:

Frank Joosten

Frank Joosten

Frank Joosten, jurist, is al meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten. Frank is auteur, docent, adviseur en redacteur en heeft inmiddels 22 boeken geschreven op het vakgebied van bijzondere wetten. Daarnaast ontwikkelt hij E-learningprogramma's, heeft hij het Expertisecentrum Horecarecht opgericht en organiseert hij een aantal keer per jaar informatiebijeenkomsten en congressen.

prijs:

€ 125,-

Prijs

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Inhoud

Op 31 oktober a.s. vindt alweer de 21ste informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten plaats. We hebben een divers programma voor u samengesteld met interessante sprekers.

We hopen u te verwelkomen tijdens deze dag.

Frank Joosten, Astrid Tusveld

P R O G R A M M A

10.00 uur – 10.10 uur:  Welkom en opening door Frank Joosten

10.10 uur – 10.45 uur:  Omgevingsrecht en evenementen

Het organiseren van evenementen heeft een directe relatie met het omgevingsrecht. Als een evenement als ‘kortdurend en incidenteel’ wordt gekwalificeerd, dan kan– ook bij strijdigheid met het bestemmingsplan –  op dat punt worden volstaan met een evenementenvergunning. Wanneer dat echter niet het geval is, en dat komt vaak voor, dan moet er een planologische basis zijn die een dergelijk evenement op die locatie toestaat, of via een aanwijzing in het bestemmingsplan als evenemententerrein, of via een verleende omgevingsvergunning strijdig gebruik. Evenementen worden ruimtelijk relevant geacht. De jurisprudentie op deze aspecten neemt toe. 

Frank Joosten neemt deze planologische aspecten in relatie tot evenementen met u door en bespreekt daarbij de relevante en richtinggevende uitspraken. 

10.45 uur – 12.00 uur:  Evenementen en geluid(overlast) – door Lennard Duijvestijn*

Met name in de zomerperiode worden gemeenten overspoeld door vele evenementen. Aan deze evenementen beleven een hoop mensen plezier, maar deze evenementen leveren mogelijk ook geluidoverlast op voor omwonenden. Wanneer leidt de geluidproductie tot overlast en hoe kun je geluidoverlast objectiveren? Waar ligt de balans tussen een goede geluidbeleving voor bezoekers van evenementen en een aanvaardbaar geluidniveau voor omwonenden?

Wettelijke geluidnormen voor evenementen zijn er niet. Het gemeentebestuur moet derhalve zelf de regels ontwikkelen en vaststellen. Maar daar komt best veel bij kijken. Lennard Duijvestijn van Het GeluidBuro geeft een nadere toelichting op de achtergronden van geluid(regels), de specifieke knelpunten bij evenementengeluid en het voorkomen, regelen en handhaven van onaanvaardbare geluidhinder rondom evenementen. Verder staat hij kort stil bij de nieuwste technieken om geluidoverlast te beperken.

*Lennard Duijvestijn is eigenaar en adviseur van het akoestisch adviesbureau Het GeluidBuro. Lennard houdt zich al 23 jaar bezig met geluid rondom horeca en evenementen. Momenteel houdt hij zich hij intensief bezig met de totstandkoming van het nieuwe stedelijke evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam. In 2015 won Het GeluidBuro de Gouden Decibel voor de ontwikkeling van de App dBmusic,waarmee horeca- en evenementengeluid gemeten kan worden.

12.00 uur – 13.00 uur:   Lunch

13.00 – 13.30 uur:  Artikel 25 Drank- en Horecawet – wanneer is een ruimte al dan niet toegankelijk voor publiek?

In artikel 25 van de Drank- en Horecawet is de regeling vastgelegd met betrekking tot het verstrekken van alcoholhoudende dranken in ruimten anders dan in een horeca- of slijtersbedrijf. Daarbij is de zinsnede “voor het publiek geopend” relevant. Wanneer is een ruimte “voor het publiek geopend” en wanneer is een ruimte “besloten”.  Die beoordeling is niet zo gemakkelijk en een verkeerde beoordeling heeft directe gevolgen voor het gebruik van die ruimte.

Frank Joosten reikt u handvatten aan om in voorkomende gevallen een goede beoordeling te kunnen maken.  

13.30 uur – 14.00 uur:  Horeca-exploitatievergunningen: voor- en nadelen, nut en noodzaak op een rij

Ter voorkoming van aantasting van het woon- en leefklimaat en de bescherming van openbare orde en veiligheid hebben veel gemeenten in de APV een (vorm van) vergunningsplicht opgenomen voor het exploiteren van horecabedrijven. In het kader van deregulering en vermindering van administratieve lasten wordt dikwijls bekeken of het horeca-exploitatievergunningenstelsel in de model-APV gehandhaafd of geschrapt moet worden. De VNG heeft meermaals aangegeven dat de horeca-exploitatievergunning afgeschaft kan worden voor horecabedrijven die al onder de Drank- en Horecawet vallen of geen veiligheidsrisico opleveren.

Frank Joosten zet het nut en de noodzaak, de voor- en nadelen van zo’n stelsel voor u op een rij.

14.00 uur – 15.00 uur:  Aanpak gokhuizen en voetbalzuilen

In horecagelegenheden wordt in toenemende mate de mogelijkheid geboden om te gokken op sportwedstrijden via zgn. gokzuilen (ook bekend als internetzuilen of voetbalzuilen) – op internet aangesloten computers die speciaal zijn ingericht en ingesteld om te kunnen wedden op sportwedstrijden en vaak voorzien van randapparatuur zoals een ticketprinter. 

Dergelijke voorzieningen zijn niet toegelaten op de Nederlandse markt aangezien de (technische) betrouwbaarheid van de gebruikte apparatuur en de software niet kan worden gecontroleerd. Bovendien onttrekt dit ongereguleerde gokken zich aan elke financiële c.q. belastingtechnische verantwoording over inkomsten en uitgaven – waaronder de uitkering van gewonnen bedragen – en is onbekend op welke wijze aandacht wordt gegeven aan voorkoming van onmatig gokken en gokverslaving. 

Geluidsoverlast, knokpartijen, gokverslavingen, belastingontduiking… het zijn gevolgen van de illegale gokzuilen waartegen de Kansspelautoriteit (KSA) optreedt.  

Cor Roeleveld, Coördinator Toezicht bij de Kansspelautoriteit, geeft u een nadere toelichting op het herkennen van deze activiteiten en voorzieningen en de wijze waarop u als gemeente ook kunt optreden, mogelijk in samenwerking met de KSA.

15.00 uur – 15.30 uur:  Intake- en informatiegesprek

Het Nederlandse horecarecht vindt u niet terug in één wet waarin alle zaken integraal worden geregeld ten aanzien van openbare inrichtingen.  Wanneer iemand het initiatief neemt om een horeca- of slijtersbedrijf uit te oefenen, dan komt daarbij een groot aantal zaken aan de orde. Die zaken moeten integraal benaderd worden. In gesprek met de ondernemer moet daarom een groot aantal onderwerpen worden besproken. Die bespreking maakt dat een uiteindelijk ingediende aanvraag voor een vergunning of ontheffing een stuk sneller kan worden be- en afgehandeld.

Frank Joosten bespreekt deze onderwerpen met u. U krijgt een handige digitale checklist achteraf en per mail toegestuurd.

15.30 uur: Afsluiting en (alcoholvrij) drankje

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaande knop.

 aanmelden

 

Locatie

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps

Algemene Informatie

Annuleren

Annuleren kan tot 14 dagen voor de start van de bijeenkomst. Uw plaats mag overigens altijd door een vervanger worden ingenomen.

 

 

Aanmeldformulier

Informatiebijeenkomst voor bijzondere wetten
 • Persoonlijke gegevens

 • Factuur gegevens

 • Verklaart zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

  • 1. Academie voor Bijzondere Wetten behoudt zich het recht voor om de training te annuleren bij onvoldoende deelname;
  • 2. De kosten van de training zijn inclusief materiaal en lunches en excl. btw en parkeerkosten
  • 3. Na de definitieve bevestiging van deelname door Academie voor Bijzondere Wetten worden de kosten van de training in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur;
  • 4. Tot 14 dagen voor de start van onze trainingen kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt het verschuldigde inschrijfgeld in rekening gebracht;
  • 5. De deelnemer kan bij annulering kosteloos voor een vervangende deelnemer zorgen.