zoeken

Training “BIBOB – gesprekstechnieken”

Deze training wordt alleen als training op maat aangeboden.

Inhoud

Deze training wordt alleen als training op maat aangeboden.

Als de (Bibob-)waarheid niet boven tafel komt

Wanneer u begint aan het “eigen huiswerk” bij een Bibobonderzoek, dan bent u mede afhankelijk van de informatievoorziening van de aanvrager van de vergunning of van de vergunninghouder. Daarbij zal deze partij vaak proberen om de zaak voor hem of haar zo rooskleurig mogelijk voor te stellen. Ook komt het regelmatig voor dat partijen het juist verstandig achten om bepaalde feiten niet te vertellen of te verdraaien omdat wordt gemeend dat dit verstandiger is voor hun positie. Een gemeentebestuur wil echter een zo goed en eerlijk mogelijk oordeel kunnen vellen over de integriteit van de onderneming en is er daarom bij gebaat dat alle relevantie informatie op tafel komt.

Dat vraagt om specifieke kennis van de juiste gespreks- en interviewtechnieken. Uitgangspunt is dat elk vraaggesprek moet leiden tot duidelijkheid. Over bepaalde processen en gebeurtenissen, of over een onderliggende problematiek. Welke vraagstelling vergroot de betrouwbaarheid van de gegeven antwoorden? Hoe krijgt u zicht op het échte verhaal, in plaats van te worden afgeleid door sociaal wenselijke antwoorden? De kwaliteit, inhoud en volgorde van de vraagstelling zijn dus belangrijk. Gespreksvaardigheden doorslaggevend. Vaardigheden waarmee u de regie heeft en houdt en die leiden tot informatie op basis waarvan u een goed inhoudelijk advies kunt geven aan het gemeentebestuur.

Wij bieden u een effectieve training-op-maat aan om deze vaardigheden volledig onder de knie te krijgen.

Vorm

Bij deze training wordt uitgebreid aandacht besteedt aan de technieken die nodig zijn om een goed intake- en vervolggesprek met de ondernemer te kunnen voeren. Daarbij wordt, tegen de achtergrond van het toepassen van de Wet Bibob en aanpalende bijzondere wetgeving, stilgestaan bij vormen en effecten van agressie, communicatietechnieken, het stellen van grenzen, regie, emoties, weerstand, beleid en tactiek. Tijdens deze dag wordt onder meer gewerkt met rollenspellen met een gelouterde acteur. U zult uw valkuilen ervaren, maar u krijgt tegelijkertijd handvatten aangereikt om dergelijke gesprekken op effectieve en constructieve wijze te laten verlopen.

Doelgroep

(Beleids)medewerkers RIEC’s, juristen Algemeen juridische zaken, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid, Bibob-coördinatoren, financiële medewerkers, vergunningverleners.

Eindtermen

 • De cursist kan na afloop van de training door middel van het stellen van open vragen een deëscalerend gesprek te voeren.
 • De cursist is na afloop van de training beter in staat om tijdens Bibob-gesprekken aan waarheidsvinding te doen.
 • De cursist kan na afloop van training tijdig agressiesignalen herkennen en zijn gespreksvoering daarop afstemmen.
 • De cursist kan na afloop van de training bij zichzelf factoren herkennen die de communicatie belemmeren.
 • De cursist weet na afloop van de training welke juridische mogelijkheden hem/haar ter beschikking staan.

Documentatie

Tijdens de ochtend krijgt u het Handboek Horecarecht uitgereikt waarin de toepassing en uitvoering van de Wet Bibob uitgebreid is beschreven .

 

 

 

 

 

 

 

 

Neemt u eens geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie door te nemen.

Aanmeldformulier

Training “BIBOB – gesprekstechnieken”
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Persoonlijke gegevens

 • Factuur gegevens

 • Hier niet uw eigen e-mailadres vermelden
 • Op de aan u toe te zenden factuur moeten wij een door uw gemeente (vaak een afdeling Financiën) opgegeven betalingskenmerk vermelden (bijvoorbeeld een verplichtingennummer, routecode of opdrachtnummer). Facturen zonder betalingskenmerk worden nl. niet in behandeling genomen. Weet u dit nummer niet, vraag dat dan op binnen uw organisatie.
 • Verklaart zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

  • Academie voor Bijzondere Wetten behoudt zich het recht voor om de training te annuleren bij onvoldoende deelname;
  • De kosten van de training zijn inclusief materiaal en lunches en excl. btw en parkeerkosten
  • Na de definitieve bevestiging van deelname door Academie voor Bijzondere Wetten worden de kosten van de training in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur;
  • Tot 14 dagen voor de start van onze trainingen kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt het verschuldigde inschrijfgeld in rekening gebracht;
  • De deelnemer kan bij annulering kosteloos voor een vervangende deelnemer zorgen.