zoeken

Training Evenementen(coördinator) in de praktijk (modulaire opbouw)

data:

21 november
28 november

locatie:

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps
docent:
 • Frank Joosten

  Frank Joosten

  Frank Joosten, jurist, is al meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten. Frank is auteur, docent, adviseur en redacteur en heeft inmiddels 22 boeken geschreven op het vakgebied van bijzondere wetten. Daarnaast ontwikkelt hij E-learningprogramma's, heeft hij het Expertisecentrum Horecarecht opgericht en organiseert hij een aantal keer per jaar informatiebijeenkomsten en congressen.

prijs:

€ 695,- / €1.195,-

Prijs

Het cursusbedrag voor 1 lesdag bedraagt € 695,- ex. btw
Het cursusbedrag voor 2 lesdagen bedraagt € 1.195,- ex. btw

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Er hebben zich reeds 11 personen aangemeld voor deze training.

Ervaringen cursisten:

Absoluut heel nuttige training. Een hoop opgestoken in een goede mix van info, ervaringen en - zoals ik gewend ben van Frank - de juiste portie humor. Zeker een aanrader.

Inhoud

In gemeenten worden elk jaar vele evenementen georganiseerd. Evenementen leveren een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente en zijn een belangrijk onderdeel van het toeristisch-recreatieve product.

Het organiseren van een evenement, van wat voor aard of met welke omvang dan ook, brengt echter ook bepaalde risico’s met zich mee. Dit kunnen onder meer risico’s zijn op het gebied van openbare orde, brandveiligheid, verkeer en vervoer en volksgezondheid.

Dat hebben we helaas gezien bij incidenten en rampen zoals die zich hebben voorgedaan bij de Friese Flora in Bovenkarspel (Legionellaramp tijdens bloemententoonstelling) (1999), Dance Valley festival in Velsen (verkeerschaos en onderkoelde bezoekers) (2001), de Nijmeegse vierdaagse (doden door extreme hitte) (2006), Koninginnedag (aanslag) (2009), Dancefestival Veronica Sunset Grooves (strandrellen Hoek van Holland) (2009), de Love Parade in Duisburg (doden door verdrukking) (2010), Pukkelpop in België (extreme wind) (2011) en Haaksbergen (doden en zwaargewonden bij een demonstratie met een monstertruck) (2014).

Bezoekers van een evenement moeten zich beschermd weten tegen de gevaren waartegen zij zichzelf niet kunnen of weten te wapenen. Diegenen die mogelijk gevaar tijdens een evenement veroorzaken (organisatoren, deelnemers, leveranciers e.d.) hebben daarbij een bijzondere en eerste verantwoordelijkheid. Zij moeten de risico’s van hun evenement kennen en kunnen beheersen.

De betrokken overheidsorganen hebben in dit kader een bijzondere verantwoordelijkheid. De burgemeester beoordeelt de evenementenvergunningsaanvraag.

De risico’s die zich vooraf, tijdens en na afloop van een evenement kunnen voordoen, moeten vooraf worden geïdentificeerd. Op basis daarvan moeten vervolgens, in samenwerking met de verschillende betrokken partijen, beheersmaatregelen c.a. worden getroffen om die risico’s te voorkomen danwel te beperken.

Daarbij moet een belangenafweging plaatsvinden, moet worden bepaald welk niveau aan bescherming aan bezoekers, deelnemers en omgeving wordt geboden en moet het bestuursorgaan er daadwerkelijk voor zorgen dat alle besproken maatregelen en opgelegde voorschriften en beperkingen ook worden gecontroleerd. De evenementencoördinator is adviseur in het gehele proces.

Tijdens deze training wordt nadrukkelijk ingegaan op de veiligheidszorg bij evenementen, het identificeren van de verschillende risico’s en het op grond daarvan nemen van toepasselijke beheersmaatregelen. Crowdmanagement, het gebruik van social media is daarvan een belangrijk onderdeel.

Tijdens deze training worden tevens relaties gelegd met andere aan een evenement gelieerde vergunningen en ontheffingen, wordt het proces van vergunningverlening bij reguliere, aandachts- en risicovolle evenementen uitgebreid toegelicht en wordt de opbouw en uiteindelijke inhoud van de evenementenvergunning besproken.

Ook komt aan de orde in welk spanningsveld de evenementencoördinator terecht kan komen als het gaat om tegenstrijdige belangen, zoals enerzijds de gewenstheid van evenementen die immers goed zijn voor onder meer de recreatie, toerisme en de lokale economie en anderzijds de voorwaarden omtrent veiligheidsmaatregelen, waarbij die maatregelen juist als lastig en contraproductief worden ervaren. Een burgemeester heeft daar als primair verantwoordelijke portefeuillehouder ook een nadrukkelijke rol in. Hoe ga je om met druk vanuit politiek en lobby en met integriteitskwesties? Is veiligheid een deelbelang of een absolute voorwaarde voor het organiseren en houden van evenementen?

Modulaire opbouw

De gehele training duurt 2 dagen. Mogelijk is de inhoud van de lesstof van een bepaalde lesdag u al bekend of behoort dit deel van de lesstof niet tot uw portefeuille.

Wilt u daarom slechts één lesdag naar uw keuze bijwonen, dan betaalt u uiteraard slechts voor de dag van uw keuze.

Doelgroep

Evenementencoördinatoren, vergunningmedewerkers, beleidsmedewerkers OOV en juristen Algemeen juridische zaken, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid.

Lesprogramma

Lesdag 1 
 • Regelgeving in de APV, relaties met  de Gemeentewet en de Wet Veiligheidsregio’s
 • Definitie(s) van een evenement
 • Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rollen van de verschillende betrokken bestuursorganen (burgemeester, college van B&W en gemeenteraad)
 • Toetsingsgronden
 • Valkuilen
 • Categorisering van evenementen, organisatie en processen
 • Vergunningsplichtige, vergunningsvrije en meldingsplichtige evenementen
 • Partijen, rolverdelingen en verantwoordelijkheden
 • Vooroverleg met de evenementenorganisatie
 • Intake, aanvraagformulieren en bijbehorende documenten
 • Aanvraag- en afhandeltermijnen
 • Functie en inhoud evenementenkalender
 • Inhoud evenementenbeleid
 • Eerste inschaling evenement – kwantitatieve risicoanalyse
 • Beoordeling risico’s op basis van de uitgevoerde risicoanalyse en het verschaffen van inzicht in veiligheidsrisico’s van het evenement
 • Vaststellen onderwerpen waarover (nader) moet worden geadviseerd, door wie, en vaststellen vervolgprocedures
 • Inhoud en beoordeling Veiligheidsplannen
 • Kwalitatieve risicoanalyse door hulpdiensten
 • Vaststellen beheersmaatregelen en restrisico’s aan de hand van de risicoanalyse
 • Opbouw en uiteindelijke inhoud van de evenementenvergunning
 • Bijlagen bij de vergunning
 • Crowdmanagement
Lesdag 2

Naast de tijdens de eerste lesdag besproken APV, de Gemeentewet en de Wet Veiligheidsregio’s, is er nog een groot aantal andere wet- en regelgeving van toepassing op het houden van evenementen. Tijdens deze tweede lesdag komen de volgende wetten, besluiten, verordeningen en andere aan evenementen gerelateerde onderwerpen aan de orde.

 • Algemene wet bestuursrecht – algemene bepalingen over procedures en vergunningverlening
 • Bestemmingsplannen  – strijdig gebruik bestemmingsplannen
 • Wabo – tijdelijke bouwvergunningen, ontheffingen, jurisprudentie
 • Bouwbesluit – wanneer is een constructie een bouwwerk
 • Beoordeling constructieveiligheid van podia, circustenten, speeltoestellen en andere tijdelijke bouwwerken die gebruikt worden tijdens een evenement
 • Brandbeveiligingsverordening – vergunningsplicht voor niet-bouwwerken en ruimten
 • Drank- en Horecawet – vergunnings- of ontheffingsplicht
 • Alcoholmatigingsbeleid bij evenementen – 18-minners en toezicht op alcoholverstrekking en het voorhanden hebben van alcohol- beheersmaatregelen
 • Wet op de kansspelen –het houden van bingo’s of loterijen
 • Incidentele en collectieve festiviteiten – vrijstelling van geluidswaarden
 • Ontheffing geluidswaarden o.g.v. de APV
 • Verkeerscirculatieplannen en parkeervoorzieningen
 • Wegenverkeerswetgeving – ontheffingen voor wedstrijden op de weg en het nemen van verkeersbesluiten
 • Regeling Verkeersregelaars 2009 – processen en bevoegdheden
 • Flora en faunawet – buitenevenement in relatie tot bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten / ontheffingen
 • Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de nieuwe Wet Dieren
 • Warenwet
 • Zondagswet – evenement en verstoring van de Zondagsrust / ontheffingen
 • Vuurwerk(besluit) en vergunningen
 • Handhaving en toezicht
 • Evaluatie en klachtenregeling
 • Evenementen met dieren
 • Verboden evenementen
 • Aansprakelijkheden
 • Exonoratiebedingen
 • Alcoholverboden en evenementen
 • Venten en innemen standplaats buiten het evenemententerrein

Documentatie

Tijdens de eerste les krijgt u het door Frank Joosten geschreven “Handboek Evenementen in de praktijk 2015” (= deel 7 uit de 10-delige serie Bijzondere Wetgeving) uitgereikt.

Locatie

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps

Algemene Informatie

Aanmelden

Tot 14 dagen voor de cursus. Wilt u later inschrijven, neemt u dan telefonisch contact op via:
 06 – 51 91 31 42.

Annuleren

Annuleren kan tot 14 dagen voor de cursus. Uw plaats mag overigens altijd door een vervanger worden ingenomen.

Kosten

Het cursusbedrag voor 1 lesdag bedraagt € 695,- ex. btw
Het cursusbedrag voor 2 lesdagen bedraagt € 1.195,- ex. btw

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Na ontvangst van uw inschrijving, ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Tijd

09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – 16.00 uur – training

Training op maat?

Bel voor een maatwerktraining: 06 – 51 91 31 42

Aanmeldformulier

Training Evenementen(coördinator) in de praktijk (modulaire opbouw)
  De gehele training duurt 2 dagen. Mogelijk is de inhoud van de lesstof van een bepaalde lesdag u al bekend of behoort dit deel van de lesstof niet tot uw portefeuille. Zie het lesprogramma voor de inhoud van de trainingsdagen en vink aan welke lesdagen u wilt bijwonen.
 • Persoonlijke gegevens

 • Factuur gegevens

 • Verklaart zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

  • 1. Academie voor Bijzondere Wetten behoudt zich het recht voor om de training te annuleren bij onvoldoende deelname;
  • 2. De kosten van de training zijn inclusief materiaal en lunches en excl. btw en parkeerkosten
  • 3. Na de definitieve bevestiging van deelname door Academie voor Bijzondere Wetten worden de kosten van de training in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur;
  • 4. Tot 14 dagen voor de start van onze trainingen kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt het verschuldigde inschrijfgeld in rekening gebracht;
  • 5. De deelnemer kan bij annulering kosteloos voor een vervangende deelnemer zorgen.