zoeken

Algemene voorwaarden

Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt gemaakt.

Dat schept duidelijkheid naar u als klant (afnemer van de training) en naar ons als leverancier (verzorger van de training). Zo weten beide partijen waar ze aan toe zijn.

De afspraken die we met u maken, brengen we onder in dit onderdeel Algemene Voorwaarden. Andere of afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend indien ze schriftelijk zijn overeengekomen.

Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Academie voor bijzondere wetten: de vennootschap onder firma, gevestigd te Haarlem, die trainingen en opleidingen aanbiedt.

Opdrachtgever: degene die een of meer cursisten, anders dan als privé persoon, aanmeldt voor een van de door de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN aangeboden trainingen.

Cursist: degene die zich aanmeldt of is aangemeld door een opdrachtgever voor een van de door de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN georganiseerde trainingen.

Privé persoon: de natuurlijke persoon die niet via een werkgever aan een training deelneemt. Training: een training, een (vak)opleiding, een workshop, een themadag of een training.

1 Trainingen met open inschrijving

1.1 Aanmelding en reservering – door privé personen

Aanmelding geschiedt via het online-aanmeldingsformulier op deze website. De aanmelding wordt
omgaand en per email bevestigd. Na de aanmelding geldt een wettelijke bedenktermijn van
14 dagen, gedurende welke de cursist zonder opgaaf van reden kosteloos kan
annuleren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de aanmelding. De aanmelding verplicht de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN niet tot het
verzorgen van de training. Pas nadat zich tenminste het minimaal vereiste aantal
cursisten voor een training heeft aangemeld, volgt bericht omtrent het verzorgen
van de training. Ten einde zich (vroegtijdig) te verzekeren van deelname aan een training, kunnen één of meer plaatsen worden gereserveerd. Plaatsing op een training geschiedt aan de hand van de volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren.

De ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN behoudt zich het recht voor een aanmelding niet te accepteren.

1.1 Aanmelding en reservering – door anderen dan privé personen

Aanmelding geschiedt via het online-aanmeldingsformulier op deze website. De aanmelding wordt omgaand en per email bevestigd. De aanmelding verplicht de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN niet tot het verzorgen van de training. Pas nadat zich tenminste het minimaal vereiste aantal cursisten voor een training heeft aangemeld, volgt bericht omtrent het verzorgen van de training. Ten einde zich (vroegtijdig) te verzekeren van deelname aan een training, kunnen één of meer plaatsen worden gereserveerd. Plaatsing op een training geschiedt aan de hand van de volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. De ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN behoudt zich het recht voor een aanmelding niet te accepteren.

1.2 Aansprakelijkheid

De ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN verplicht zich de training, waarvoor de cursist via open inschrijving is aangemeld, te verzorgen zoals deze op de website staat vermeld. Indien de opdrachtgever/cursist van mening is dat de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN niet aan deze verplichting heeft voldaan, wordt in goed onderling overleg een regeling getroffen. Bij blijvend verschil van mening kan een door beide partijen aanvaarde derde worden ingeschakeld. Diens uitspraak is bindend (zie ook de klachtenprocedure van de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN). Overigens aanvaardt de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit of zou kunnen voortvloeien uit het verzorgen of niet verzorgen van een training.

1.3 Overmacht

De ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever/cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

De ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever/cursist is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

1.4 Annuleringsregeling

Bij annulering voordat door de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN bericht omtrent het definitief verzorgen van de training is verstuurd, is niets verschuldigd. Bij annulering nadat door de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN bericht omtrent het definitief verzorgen van de training is verstuurd, is

  • tot 6 weken voor de (eerste) trainingdatum 10% van de trainingprijs verschuldigd;
  • tussen 6 en 2 weken voor de (eerste) trainingdatum 50% van de trainingprijs verschuldigd; 
  • vanaf 2 weken voor de (eerste) trainingdatum 100% van de trainingprijs verschuldigd.

Vervanging door een andere cursist is toegestaan. Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden en is van kracht nadat deze door de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN schriftelijk is bevestigd.

1.5 Betaling

Voor betaling van het verschuldigde traininggeld wordt een rekening toegezonden, gebaseerd op de bij de aanmelding verstrekte gegevens. Wanneer in een later stadium blijkt dat deze verstrekte gegevens onjuist zijn, dan verstrekt de privé-persoon, opdrachtgever, cursist omgaand de juiste informatie. De rekening dient te zijn betaald binnen vier weken na de daarop vermelde datum. De rekening kan reeds voor aanvang van de training worden toegezonden.  

1.6 Betaling in termijnen

Voor zover is overeengekomen om de betaling van het cursusgeld in termijnen te laten plaatsvinden, dan geschiedt dat in het op de rekening vermelde aantal maandelijkse termijnen. Wanneer een betalingstermijn niet tijdig voldaan wordt, vervallen automatisch alle termijnafspraken en is het volledige traininggeld zonder nadere aankondiging direct opeisbaar.

1.7 Betaling door machtiging

Betaling kan geschieden door een machtiging. Wanneer de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN door middel van de afgegeven machtiging het verschuldigde bedrag niet kan afschrijven, ontvangt de opdrachtgever/cursist een factuur voor dit bedrag, vermeerderd met administratiekosten.

1.8 Niet-tijdige betaling

Indien de opdrachtgever/cursist niet binnen de termijn van 30 dagen aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, zal de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN de opdrachtgever/cursist de wettelijke rente in rekening brengen. De wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 119a Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bedraagt momenteel 8%. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever/cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 40,00.

1.9 Niet-deelneming na aanmelding

Indien een cursist na aanmelding, om welke reden dan ook, niet of niet langer deelneemt aan de training, is de volledige trainingprijs verschuldigd, met inachtneming van het in punt 1.4 gestelde.

1.10 Vervanging na aanmelding

Een aangemelde cursist, die om enige reden niet kan deelnemen aan de training, kan tot de aanvang van de training worden vervangen door een andere cursist. Aan deze vervanging zijn geen kosten verbonden. Nadat de training is begonnen, is vervanging niet meer mogelijk en is de volledige trainingprijs verschuldigd.

1.11 Informatieplicht opdrachtgever/cursist

Indien 4 dagen voor aanvang van de training nog geen schriftelijke bevestiging van aanvang van de training is ontvangen, dient de opdrachtgever/cursist dit per email aan de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN te melden. De melding wordt geacht bij de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN bekend te zijn nadat de melder een ontvangstbevestiging heeft terugontvangen. De opdrachtgever/cursist kan zich er niet op beroepen geen bevestiging van aanvang van de training of uitnodiging tot deelname aan de training te hebben ontvangen.

1.12 Intellectuele eigendom

ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever/cursist ter kennis van derden wordt gebracht.

1.13 Geheimhouding

ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN betracht geheimhouding ten aanzien van vertrouwelijke informatie die voorafgaande, tijdens en/of na de training wordt verkregen.

2 Incompany trainingen

2.1 Het verzorgen van een training

Voor het verzorgen van een training doet de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN de opdrachtgever een voorstel, waarin doelstelling, inhoud, duur, trainingpakket en kosten zijn verwoord. Het voorstel is geldig tot de datum die daarin is vermeld. De ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN verzorgt vervolgens de training nadat de opdrachtgever daartoe aan ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN een schriftelijke opdracht heeft verstrekt en ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN deze opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Het verstrekken en aanvaarden van de opdracht tot het verzorgen van de training houdt in dat beide partijen akkoord gaan met de inhoud van het voorstel, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2 Aansprakelijkheid

De ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN verplicht zich de training, waarvoor de opdrachtgever het door de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN gedane voorstel heeft geaccepteerd, te verzorgen zoals door het verstrekken en aanvaarden van de opdracht is overeengekomen. Indien de opdrachtgever van mening is dat de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN niet aan deze verplichting heeft voldaan, wordt in goed onderling overleg een regeling getroffen. Bij blijvend verschil van mening kan een door beide partijen aanvaarde derde worden ingeschakeld. Diens uitspraak is bindend (zie ook de klachtenprocedure van de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN). Overigens aanvaardt de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit of zou kunnen voortvloeien uit het verzorgen of niet verzorgen van een training.

2.3 Overmacht

De ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

De ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

2.4 Trainingprijs

In het voorstel wordt de totale trainingprijs vermeld voor het verzorgen van de training voor één of meer cursistengroepen. Aan de trainingprijzen op de website academiebw.nl kan geen enkel recht worden ontleend. De trainingprijs kan tussentijds worden bijgesteld, als wettelijke tarieven of het prijsindexcijfer van de consumentenprijsindex van het CBS daartoe aanleiding geven.

2.5 Annuleringsregeling

Nadat de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN de door de opdrachtgever ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging tot het verzorgen van een training heeft ontvangen is bij annulering de helft van de trainingprijs verschuldigd. Indien echter een aanmelding wordt geannuleerd binnen veertien dagen voor aanvang van de training, dan wel nadat de training is gestart, is de volledige trainingprijs verschuldigd. Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden en is van kracht nadat deze door de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN schriftelijk is bevestigd.

2.6 Betaling

Voor betaling van het verschuldigde traininggeld wordt een rekening toegezonden. De rekening dient te zijn betaald binnen vier weken na de daarop vermelde datum. De rekening kan reeds voor de start van de training worden toegezonden.

2.7 Niet-tijdige betaling

Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van vier weken aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, zal de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 125,00.

2.8 Informatieplicht opdrachtgever/cursist

Indien 4 dagen voor de start van de training nog geen schriftelijke bevestiging van aanvang van de training is ontvangen, dient de opdrachtgever dit per email aan de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN te melden. De melding wordt geacht bij de ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN bekend te zijn nadat de opdrachtgever een ontvangstbevestiging heeft terugontvangen. De opdrachtgever kan zich er niet op beroepen geen bevestiging van aanvang van de training of uitnodiging tot deelname aan de training te hebben ontvangen.

2.9 Intellectuele eigendom

De ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2.10 Geheimhouding

De ACADEMIE VOOR BIJZONDERE WETTEN betracht geheimhouding ten aanzien van vertrouwelijke informatie die voorafgaande, tijdens en/of na de training wordt verkregen.