zoeken

Handboek Alcoholwet – voor toezichthouders

Voor u ligt het ‘Handboek Alcoholwet – voor toezichthouders’. In dit boek wordt de Alcoholwet zoals die per 1 juli 2021 in werking treedt, uitgebreid en artikelsgewijs besproken. De behandelde artikelen en onderwerpen worden zoveel als mogelijk toegelicht met praktijkvoorbeelden, schema’s, tabellen, illustraties en jurisprudentie, gekoppeld aan zich dagelijks aandienende praktijksituaties, vooral gericht op het toezicht.

Als deze wet met bijbehorende regelgeving niet goed wordt toegepast, als dwarsverbanden niet worden gelegd of niet worden onderkend, kan dit direct beleidsmatige, juridische of politieke consequenties met zich meebrengen of schadeveroorzaken. Het vraagt dus om specifieke kennis en deskundigheid om toezichthoudende werkzaamheden ten aanzienvan de Alcoholwet op een juiste wijze te kunnen uitvoeren.

Daarbij moet niet alleen kennis en inzicht bestaan met betrekking tot de toepasselijke wet- en regelgeving, maar moet ookvolkomen duidelijk zijn hoe deze wet- en regelgeving dan vervolgens in de praktijk moet worden toegepast en gehandhaafd .

Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen, aanpalende wet- of regelgeving, het bijbehorende Alcoholbesluit of de Alcoholregeling, is dat uitgebreid beschreven.

Omdat in dit boek vaak wordt gerefereerd aan bepaalde steeds terugkerende begrippen, is een handige begrippenlijstopgenomen zodat snel de verklarende tekst kan worden gevonden.

Daarmee is dit boek zeer geschikt om te dienen als studieboek voor toezichthouders die toezicht gaan houden op de Alcoholwet en zich daarmee goed willen voorbereiden op zowel het examenonderdeel Wetskennis Alcoholwet als het onderdeel Boeterapport.

 

ISBN: 978-94-93104-03-7

Dit handboek is medio juli 2021 verkrijgbaar en kost € 90,- inclusief 9% btw.

Handboek Alcoholwet – tekst en uitleg – editie 2021

De nieuwe Alcoholwet treedt op 1 juli 2021 in werking. Daarmee komt de huidige Drank- en Horecawet te vervallen.

In het ‘Handboek Alcoholwet – tekst en uitleg’ wordt de nieuwe Alcoholwet uitgebreid en artikelsgewijs besproken. De behandelde artikelen en onderwerpen worden zoveel als mogelijk toegelicht met praktijkvoorbeelden, schema’s, tabellen, illustraties en  jurisprudentie, gekoppeld aan zich dagelijks aandienende praktijksituaties.

Als deze wet met bijbehorend overgangsrecht, het nieuwe Alcoholbesluit en de bijbehorende Alcoholregeling niet goed wordt toegepast, als dwarsverbanden niet worden gelegd of niet worden onderkend, kan dit direct beleidsmatige, juridische of politieke consequenties met zich meebrengen of schade veroorzaken. Het vraagt dus om specifieke kennis en deskundigheid om werkzaamheden ten aanzien van de Alcoholwet op een juiste wijze te kunnen uitvoeren.

Daarbij moet niet alleen kennis en inzicht bestaan met betrekking tot de toepasselijke wet- en regelgeving, maar moet ook volkomen duidelijk zijn hoe deze wet- en regelgeving dan vervolgens in de praktijk moet worden toegepast.

Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen, aanpalende wet- of regelgeving, het overgangsrecht, het bijbehorende Alcoholbesluit of de Alcoholregeling, is dat uitgebreid beschreven.

Omdat in dit boek vaak wordt gerefereerd aan bepaalde steeds terugkerende begrippen, is een handige begrippenlijst toegevoegd zodat snel de verklarende tekst kan worden gevonden.

Deze nieuwe editie kan dienen als handig naslagwerk voor de beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners, horecacoördinatoren en alle andere professionals die zich bezighouden met de toepassing en uitvoering van de Alcoholwet.

Dit handboek is volgens planning medio juli 2021 verkrijgbaar en kost € 95,- inclusief 9% btw.

 

ISBN: 978-94-93104-01-3

“Blurring” en de (on)mogelijkheden van alcoholverstrekking

De laatste jaren ontstaat er een trend waarbij de oorspronkelijke scheidslijn tussen de traditionele kanalen van supermarkt, horeca, catering of speciaalzaak gedeeltelijk vervagen.

Er ontstaan nieuwe concepten waarbij bijvoorbeeld in de supermarkt ook alcoholhoudende dranken kunnen worden genuttigd, de kapper in zijn of haar zaak een glaasje wijn aanbiedt, in de wijnspeciaalzaak ook wijn kan worden gedronken, in horecabedrijven ook detailhandel of dienstverlening plaatsvindt, in winkels een glaasje alcoholhoudende drank wordt aangeboden, in slijtersbedrijven proeverijen worden georganiseerd of tijdens de literaire avond in de bibliotheek of boekenwinkel een glaasje sterke drank wordt geserveerd.

Deze vormen van branchevervaging worden “blurring” genoemd. Klanten willen tegenwoordig zelf bepalen waar, wanneer en wat ze eten en drinken.

Er zijn ook zeker argumenten te noemen die pleiten voor vormen van branchevervaging.

Door bijvoorbeeld het creëren van een horecadeel in een winkel kan worden bewerkstelligd dat klanten langer in de winkel (ver)blijven waardoor deze klanten mogelijk meer geld besteden aan aangeboden producten of diensten.

Ook genereert het nieuwe klanten, de winkel wordt namelijk een ontmoetingsplek. Het toestaan van mengvormen (van horeca en detailhandel/dienstverlening) maakt stadskernen, waar een terugloop van winkelbezoekers merkbaar is, weer aantrekkelijker voor winkelend publiek.

Het gaat hier feitelijk om economische motieven.

Voor zover deze mengvormen worden gerealiseerd zonder alcoholverstrekking, dan raakt dat niet de uitgangspunten van de Drank- en Horecawet. Wordt er alcoholhoudende drank verstrekt, dan gelden de strenge regels zoals opgenomen in de Drank- en Horecawet. Deze wet kent echter volksgezondheidsmotieven.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft vorig jaar geëxperimenteerd met vormen van branchevervaging waarbij door geselecteerde ondernemers alcoholhoudende dranken werden verstrekt. Daarmee is de geest uit de fles geraakt en willen vele ondernemers in Nederland naast hun corebusiness nu ook alcoholhoudende dranken verstrekken. Deze ondernemers krijgen dan echter te maken met de gemeentelijke toezichthouders Drank- en Horecawet omdat de regels vanuit die wet massaal worden overtreden. Er is veel onbegrip, niet allen onder ondernemers maar soms ook onder bestuurders.

In deze brochure wordt uitgelegd hoe mengvormen met alcoholverstrekking zich verhouden tot de Drank- en Horecawet.

Auteur: Frank Joosten

 

Wilt u de pdf-versie ontvangen?  Neemt u dan contact met ons op.

Wilt u de papieren versie van de brochure beschikbaar stellen aan ondernemers in uw gemeente? Neemt u dan contact met ons op voor aantallen, vorm en prijzen.

 

 

 

 

 

Handboek Drank- en Horecawet – keuzedeel Drank- en Horecawet voor ROC’s

Het “Handboek Drank- en Horecawet – Keuzedeel Drank- en Horecawet voor ROC’s ”  is geschreven door Frank Joosten, mede aan de hand van input van docenten van het ROC Novacollege Haarlem. Dit college is een van de ROC’s in Nederland die HTV-studenten (opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid) het keuzedeel Drank- en Horecawet aanbiedt en dit lesboek daarbij heeft voorgeschreven, tezamen met de E-learningmodule Drank- en Horecawet als extra leermiddel.

In dit nieuwe lesboek wordt de Drank- en Horecawet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden en nadien per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 is aangepast, artikelsgewijs behandeld.

Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de onderwerpen die voor de aankomend gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet relevant zijn, inclusief dwarsverbanden met andere relevante wetsartikelen of regelgeving. De behandelde artikelen en onderwerpen worden zoveel als mogelijk toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, tabellen, schema’s en illustraties.

Tevens wordt aangegeven of overtreding van het betreffende artikel bestuurlijk beboetbaar is of niet. Omdat in dit boek vaak wordt gerefereerd aan bepaalde steeds terugkerende begrippen, is een handige begrippenlijst opgenomen zodat snel de verklarende tekst kan worden gevonden.  

In dit boek zijn voorts twee tabellen opgenomen waarbij in de eerste tabel per artikel uit de Drank- en Horecawet een kernwoord is gegeven, en in de tweede tabel per artikel een korte omschrijving is gegeven. Gebleken is dat deze tabellen een handig hulpmiddel zijn om de wet en de betreffende artikelen snel eigen te maken.

Als laatste is een matrix toegevoegd die kan worden gebruikt om een boeterapport op te stellen of te beoordelen op juistheid. In de daarbij behorende tabel is vervolgens per toepasselijk artikel aangegeven welke elementen mogelijk uit de matrix gebruikt kunnen worden voor het opmaken van een juist boeterapport.

Het lesboek is, zoals hiervoor aangegeven, zeer geschikt om te gebruiken in combinatie met de E-learningmodule Drank- en Horecawet. Met deze module kan de student zich goed voorbereiden op het examen Wetskennis Drank- en Horecawet zoals dat wordt afgenomen door het EXTH.

Auteur: Frank Joosten

ISBN: 978-90-826890-9-9

U kunt dit boek bestellen via de website van de Uitgeverij voor bijzondere wetten.  

Handboek Evenementen – in theorie en praktijk

In gemeenten worden elk jaar vele evenemen­ten georganiseerd. Evenementen leveren aan de ene kant een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente en zijn een be­langrijk onderdeel van het toeristisch-recreatieve product, maar aan de andere kant brengt het organiseren van een evenement, van wat voor aard of met welke omvang dan ook, ook bepaalde risico’s met zich mee op het gebied van openbare orde, brandveiligheid, verkeer en vervoer en volksgezondheid.

Alle betrokken partijen hebben in dit kader een bijzondere verantwoordelijkheid. De risico’s die zich vooraf, tijdens en na afloop van een evenement kunnen voordoen, moeten vooraf worden geïdentificeerd. Op basis daarvan moeten vervolgens, in samenwerking met de verschillende betrokken partijen, beheersmaatregelen c.a. worden getroffen om die risico’s te voorkomen dan wel te beperken. Daarbij moet een belangenafweging plaatsvin­den, moet worden bepaald welk niveau aan bescherming aan bezoekers, deelnemers en omgeving wordt geboden en moet het bestuursorgaan er daadwerkelijk voor zorgen dat alle besproken maatregelen en opgelegde voorschriften en beperkingen ook worden gecontro­leerd. Kortom, het betreft hier een ingewikkelde materie.

 In dit boek wordt de categorisering van evenementen, de termijnen, de functies van evenementen, het evenementenproces (en de daarbij aanwezige valkuilen), de regievoering en organisatie, de aanvraag en compleetheid van een vergun­ningsaanvraag, de te beoordelen aspecten, de weging van de verschillende belangen, de risicoclassificaties, de verschillende risicoanalyses, crowd management, crowd- en riot­control, crowd dynamics, veiligheidsplannen, de inhoud van een evenementenbeleid, de verantwoordelijkheden en taken van alle bij het proces betrokken personen en partijen en de vergunningverlening gedetailleerd besproken en worden relaties gelegd met andere aan een evenement gelieerde vergunningen en ontheffingen, wetten en regelingen.

Dit boek is daarom een absolute ‘must’ voor iedereen die dagelijks werkzaam is in het vakge­bied van evenementenprocessen en -veiligheid.

 

Auteur: Frank Joosten

ISBN: 978-90-826890-5-1

U kunt het boek bestellen via deze link.

Handboek Horecarecht – In theorie en praktijk

Bijzondere wetgeving is niet ondergebracht in één integrale wet, maar is te vinden in diverse gemeentelijke verordeningen, beleidsdocumenten en in verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving. Deze wetten en regelingen staan weliswaar op zichzelf, maar zijn dikwijls ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, vaak bewegend in het politieke krachtenveld.

De inhoud is complex en de veelheid van en integraliteit aan onderwerpen maakt de toepassing in de dagelijkse praktijk moeilijk. Wanneer toepasselijke connecties in de dagelijkse uitvoering niet worden gemaakt of onderkend, kan dit leiden tot juridische, praktische, politieke of maatschappelijke complicaties. Specifieke kennis is vereist om deze werkzaamheden kundig, deugdelijk en professioneel uit te voeren.

Het vernieuwde “Handboek Horecarecht – in theorie en praktijk” biedt allen die werkzaam zijn in het vakgebied van bijzondere wetten weer allerhande en actuele informatie over de toepassing en uitvoering van deze wet- en regelgeving.

In dit handboek wordt, naast een algemene bestuursrechtelijke toelichting met betrekking tot aanvragen en beschikkingen en diverse begrippen, uitgebreid stilgestaan bij de kaders van een goed intakegesprek, de inhoud en toepassing van de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen (zoals de vergunningsplicht, hoog-, laag- en samengestelde inrichtingen, kleine kansspelen en speelautomatenhallen), de toepassing van de Wet Bibob, het gemeentelijke horeca-exploitatiestelsel (mede in relatie tot bestemmingsplannen), de exploitatie van een terras, worden de (on)mogelijkheden van de opkomende pop-up-stores besproken, komt de regelgeving rondom rookruimtes en coffeeshops uitgebreid aan bod. Voorts wordt aandacht besteed aan het hebben van een nachtregister voor horecabedrijven die overnachtingen bieden en wordt een nadere toelichting gegeven op het instellen van een alcoholverbodsgebied.

Aangezien in of vanuit horecabedrijven ook geluidsoverlast kan ontstaan, wordt tevens aandacht besteed aan het voor het produceren van geluid geldende wettelijk kader vanuit het Activiteitenbesluit en wordt een toelichting gegeven op het onder bepaalde voorwaarden toestaan van overschrijding van de geluidsvoorschriften bij aangewezen collectieve en incidentele festiviteiten.

Daarmee is dit boek zeer geschikt voor beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en alle andere professionals die zich dagelijks bezighouden met het toepassen en uitvoeren van het specifieke horecarecht.

Kortom, alle voor horeca relevante wet- en regelgeving gebundeld in dit prachtige geactualiseerde handboek (840 pagina’s), voorzien van een mooie hardcover kaft. 

 

Auteur: Frank Joosten.

ISBN: 978-90-826890-0-6

U kunt dit boek bestellen via de website van de Uitgeverij voor bijzondere wetten.  

 

 

Handboek Drank- en Horecawet – Tekst en uitleg

In dit geactualiseerde “Handboek Drank- en Horecawet – tekst en uitleg” wordt de Drank- en Horecawet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden en nadien per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 is aangepast, uitgebreid en artikelsgewijs besproken. De behandelde artikelen en onderwerpen worden zoveel als mogelijk toegelicht met praktijkvoorbeelden, schema’s, tabellen en door Frank Joosten gemaakte tekeningen.

Tevens is actuele jurisprudentie toegevoegd en beschreven, gekoppeld aan zich dagelijks aandienende praktijksituaties.

Als deze wet met bijbehorende regelgeving niet goed wordt toegepast, als dwarsverbanden niet worden gelegd of niet worden onderkend, kan dit direct beleidsmatige, juridische of politieke consequenties met zich meebrengen of schade veroorzaken.

Het vraagt dus om specifieke kennis en deskundigheid om werkzaamheden ten aanzien van de Drank- en Horecawet op een juiste wijze te kunnen uitvoeren.

Daarbij moet niet alleen kennis en inzicht bestaan met betrekking tot de toepasselijke wet- en regelgeving, maar moet ook volkomen duidelijk zijn hoe deze wet- en regelgeving dan vervolgens in de praktijk moet worden toegepast.

Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of toepasselijke AMvB’s, overgangswetten of ministeriële regelingen is dat dan ook uitgebreid beschreven.

Omdat in dit boek vaak wordt gerefereerd aan bepaalde steeds terugkerende begrippen, is een handige begrippenlijst opgenomen zodat snel de verklarende tekst kan worden gevonden.  

Met deze nieuwe editie is voorzien in een boek dat kan dienen als handig naslagwerk voor de beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners en horeca-coördinatoren die zich bezighouden met de Drank- en Horecawet.

Auteur: Frank Joosten.

ISBN: 978-90-826890-4-4

U kunt dit boek bestellen via de website van de Uitgeverij voor bijzondere wetten.  

Handboek Drank- en Horecawet – voor toezichthouders

In dit handboek wordt de Drank- en Horecawet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden en nadien per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 is aangepast, artikelsgewijs behandeld. 

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen die voor de gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet relevant zijn en worden deze onderwerpen zoveel als mogelijk toegelicht met praktijkvoorbeelden, schema’s, tekeningen en/of foto’s.   

Omdat in dit boek vaak wordt gerefereerd aan bepaalde steeds terugkerende begrippen, is een handige begrippenlijst opgenomen zodat snel de verklarende tekst kan worden gevonden.  

Aan dit boek is voorts een matrix toegevoegd die kan worden gebruikt om een boeterapport op te stellen of te beoordelen op juistheid. Daarbij is per toepasselijk artikel uit de Drank- en Horecawet aangegeven welke elementen mogelijk uit de matrix gebruikt kunnen worden voor het opmaken van een juist boeterapport.

Als laatste vindt u achterin dit boek een beschrijving van situaties die toezichthouders Drank- en Horecawet in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Tezamen met de gegeven antwoorden ontstaat daarmee een goed beeld van de wetstoepassing in de dagelijkse praktijk.   

Met dit boek heeft u de beschikking over een uitgebreide theoretische en vooral ook praktische beschrijving van de Drank- en Horecawet, voorzien van allerhande hulpmiddelen zoals tabellen, schema’s, tekeningen en vele foto’s uit de praktijk. 

Daarmee is het boek zeer geschikt voor de aankomend toezichthouder Drank- en Horecawet die zich goed wil voorbereiden op zowel het examenonderdeel Wetskennis Drank- en Horecawet als het onderdeel Boeterapport.

 

Auteur: Frank Joosten.

ISBN: 978-90-826890-2-0

U kunt dit boek bestellen via de website van de Uitgeverij voor bijzondere wetten.  

Handboek Drank- en Horecawet – processtappen

Het afhandelen van een drank- en horecavergunningsaanvraag voor een commercieel horecabedrijf kent deels andere processtappen en eisen dan het proces van afhandeling van een vergunningsaanvraag voor een slijtersbedrijf en een paracommerciële rechtspersoon.

Wanneer een horeca- of slijtersbedrijf een zodanige verandering ondergaat dat zij niet langer in overeenstemming is met de in de vergunning gegeven omschrijving, is de vergunninghouder verplicht om deze wijziging binnen één maand bij de burgemeester te melden. De burgemeester verstrekt daarvoor dan, voor zover de nieuwe situatie voldoet aan de geldende inrichtingseisen, een gewijzigde vergunning.

Wanneer een houder van een drank- en horecavergunning een nieuwe leidinggevende wil laten bijschrijven op het aanhangsel, behorende bij de al eerder verleende drank- en horecavergunning, dan moet dat plaatsvinden volgens de procedure zoals opgenomen in artikel 30a van de wet.

Voorts kan de burgemeester ten behoeve van de verstrekking van zwak-alcoholhoudende dranken voor bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen, een artikel 35-ontheffing verlenen, mits de verstrekking geschiedt onder bepaalde voorwaarden.

Voor al deze hiervoor genoemde situaties gelden eigen processtappen, beoordelingscriteria en afhandelingseisen.

In dit boek worden al deze vergunnings- en ontheffingsaanvragen, wijzigings- en meldingsverzoeken stapsgewijs toegelicht en wordt de behandelend ambtenaar aan de hand van de betreffende wetteksten geleid door de daarvoor geëigende processen om vervolgens te komen tot een beslissing op de aanvraag. Elke processtap wordt daarbij uitgebreid toegelicht. Het boek is voorzien van vele handige bijlagen.

Daarmee is dit boek zeer geschikt voor diegenen die verantwoordelijk worden of zijn voor de afhandeling van de hiervoor genoemde aanvragen en meldingen.

 

Auteur: Frank Joosten

ISBN:  978-90-826890-7-5

U kunt dit boek bestellen via de website van de Uitgeverij voor bijzondere wetten.  

Wettenbundel Drank- en Horecawet

Dit handige wettenbundeltje op zakboekformaat bevat de volledige Drank- en Horecawet. Tevens zijn alle bij deze wet behorende Algemene Maatregelen van Bestuur, overgangswetten en ministeriele regelingen toegevoegd.

Daarnaast bevat deze bundel een matrix die kan worden gebruikt om een boeterapport op te stellen of te beoordelen op juistheid. Daarbij is per toepasselijk artikel uit de Drank- en Horecawet aangegeven welke elementen mogelijk uit de matrix gebruikt kunnen worden voor het opmaken van een juist boeterapport.

Onder redactie van: Frank Joosten.

Afmetingen zakboekje:  

breedte: 10,5 cm, lengte: 15 cm, dikte: 0,8 cm

U kunt dit boek bestellen via de website van de Uitgeverij voor bijzondere wetten.