zoeken

Evenementen in de praktijk 2011

Dit boek is, vanwege het inmiddels verouderde karakter, niet meer verkrijgbaar.

Klik hier voor meer informatie over het nieuwe Handboek Evenementen.

Handboek (Inleiding en begrippen Bijzondere wetgeving)

 

 In dit boek werd een algemeen beeld geschetst van de wet- en regelgeving die van toepassing is op horecabedrijven en is een toelichting gegeven op het nut, de noodzaak en de kaders van een goed intakegesprek.

Voorts werd stilgestaan bij het proces van samenhangende besluiten, de ontvangst en behandeling van een aanvraag, werden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toegelicht en werd een toelichting gegeven op de normen bij het opstellen van een besluit.

Daarna wordt stilgestaan bij de gevolgen van het overschrijden van de beslistermijnen (dwangsom bij niet tijdig beslissen en de Lex silencio positivo).

Aansluitend werdt een toelichting gegeven op de Handelsregisterwet 2007, de Wet op de identificatieplicht, het Vreemdelingenbesluit 2000, de Europese dienstenrichtlijn en de Dienstenwet en werd stilgestaan bij de punitieve en reparatoire sancties.

De behandelde onderwerpen in dit boek zijn inmiddels weer geactualiseerd en opgegaan in het nieuwe Handboek Horecarecht – in theorie en praktijk.

 

Handboek Drank- en Horecawet

Dit boek is inmiddels weer geactualiseerd en aangevuld met nieuwe praktijkinformatie, vele handgetekende illustraties, tabellen en nieuwe, relevante jurisprudentie.

Klik hier voor meer info over en het bestellen van het nieuwe “Handboek Drank- en Horecawet – tekst en uitleg“.

 

Handboek Overig horecarecht

 

In dit boek werd een nadere toelichting gegeven op het gemeentelijke horeca-exploitatiestelsel. Daarbij werd het nut en de noodzaak beschreven van de exploitatievergunning (ook voor coffeeshops), de verschillende verschijningsvormen, het proces van het in behandeling nemen van de aanvraag tot besluitvorming, geldigheidstermijnen, maximumstelsels, de intrekkings-, verval-, schorsings- en weigeringsgronden, ontheffingsmogelijkheden, vergunningsvoorschriften, de inhoud van veiligheidsplannen, de inzet van portiers, verschillende vormen van opening- en sluitingstijden, venstertijden en Veilig-Uitgaan-convenanten.

Voorts werd de regelgeving rondom terrassen, pop-up-stores en alcoholverbodsgebieden beschreven en werd aandacht besteed aan het voor geluidsoverlast geldende wettelijk kader vanuit het Activiteitenbesluit. In het verlengde daarvan werd een toelichting gegeven op de regelgeving ten aanzien van  door het gemeentebestuur aangewezen collectieve en incidentele festiviteiten.

Deze onderwerpen zijn inmiddels weer geactualiseerd en vervolgens opgenomen in het nieuwe “Handboek Horecarecht – in theorie en praktijk“.

 

Handboek Wet Bibob

Bijzondere wetgeving is zoals vermeld niet ondergebracht in één integrale wet, maar is te vinden in diverse gemeentelijke verordeningen, beleidsdocumenten en in verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving.

Deze wetten en regelingen staan weliswaar op zichzelf, maar zijn dikwijls ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, vaak bewegend in het politieke krachtenveld.

De inhoud is complex en de veelheid van en integraliteit aan onderwerpen maakt de toepassing in de dagelijkse praktijk moeilijk. Wanneer toepasselijke connecties in de dagelijkse uitvoering niet worden gemaakt of onderkend, kan dit leiden tot juridische, praktische, politieke of maatschappelijke complicaties. Specifieke kennis is vereist om deze werkzaamheden kundig, deugdelijk en professioneel uit te voeren.

Per 1 juni 2003 is aan deze complexe materie ook nog eens de Wet Bibob toegevoegd. Een wet die het openbaar bestuur handvatten aanreikt om zichzelf te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd, zowel wat betreft zijn bestuurlijke rol bij het verlenen van subsidies en vergunningen, als in zijn civielrechtelijke rol als contractspartij bij aanbestedingen en andere verbintenissen. Een wet waarbij verschillende rechtsgebieden zoals het strafrecht, het bestuursrecht, het privaatrecht en het internationale recht elkaar raken en aanvullen. Een ingewikkelde wet, waar rechterlijke uitspraken zich in rap tempo aandienen welke telkens een nadere duiding van bepaalde artikelen en soms een nieuwe interpretatie van die artikelen met zich meebrengen.

Daar komt bij dat het toepassen van de Wet Bibob heeft geleid tot vele maatschappelijke en politieke discussies. De wet is inmiddels een aantal malen geëvalueerd en per 1 juli 2013 aangepast.

Bij het redigeren van dit boek is het uitgangspunt geweest om te voorzien in een handreiking voor de toepassing van de Wet Bibob, waarbij handvatten worden aangereikt voor het uitvoeren van het “eigen huiswerk”, voor het beoordelen en wegen van strafbare feiten, voor het vragen van advies aan en het samenwerken met het RIEC en voor het doen van een adviesvraag bij het Landelijk Bureau Bibob.

Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de gemeentelijke vergewisplicht bij de uiteindelijke besluitvorming aan de hand van een Bibobadvies van het Landelijk Bureau, wordt voorts nog aandacht besteed aan aspecten van geheimhouding en privacy en wordt een beschrijving gegeven van misleidende constructies. Het geheel wordt ondersteund met praktijkvoorbeelden, jurisprudentie, schema’s en tabellen.

 

UPDATE – december 2017
De content van dit boek is inmiddels geactualiseerd en volledig opgegaan in het nieuwe Handboek Horecarecht.

Handboek APV & Bijzondere wetgeving I

 

In dit boek werd een nadere toelichting gegeven op de Wet op de kansspelen, de Winkeltijdenwet, de Zondagswet, het Vuurwerkbesluit en de vergunningsplicht bij prostitutie- en escortbedrijven.

Deze onderwerpen zijn voor een deel opgenomen in het nieuwe “Handboek Horecarecht – in theorie en praktijk“. De andere onderwerpen worden opgenomen in het nieuwe Handboek APV en Bijzondere Wetten dat in het jaar 2019 zal worden uitgebracht.

 

 

 

Handboek APV & Bijzondere wetgeving II

In dit boek wordt een nadere toelichting gegeven op samenscholingsverboden, de wettelijke kaders van het demonstratierecht, noodbevoegdheden van de burgemeester zoals die zijn neergelegd in de artikelen 175 (noodbevel) en 176 (noodverordening) van de Gemeentewet en de in dit kader bestaande relaties met bestuurlijke ophouding, de Politiewet, de Wet Veiligheidsregio’s en de Wet openbare manifestaties.

Voorts wordt een nadere toelichting gegeven op het verbod op plakken en kladden, werd aandacht besteed aan het venten, collecteren, uitstallingen,  standplaatsen, de Wet Dieren,  het houden van gevaarlijke en/of  hinderlijke en gevaarlijke dieren. Als laatste wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van heffing van precario.

 

Auteur: Frank Joosten

Wilt u dit boek bestellen, neemt u dan contact met ons op.

Handboek Evenementen

 

 
Dit boek wordt momenteel geactualiseerd en is begin juni 2019 verkrijgbaar.

Klik hier voor meer info.

 

 

Handboek Wet Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) ligt sinds 29 maart 2011 voor in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is aangehouden in afwachting van een novelle.

Naar aanleiding van de aanvaarding van de motie-Strik c.s. (Kamerstuk 32 211, nr. L) is op 5 maart 2014 genoemde novelle ingediend bij de Tweede Kamer waarmee de bepalingen over de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht van de klant uit het wetsvoorstel zouden worden geschrapt.

Zowel het oorspronkelijke wetsvoorstel als de novelle stellen een aantal jaar na inwerkingtreding een evaluatie van de wet voor.

Met het oog op de evaluatie is het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) gevraagd voorafgaand aan de inwerkingtreding een nulmeting uit te voeren.

Deze nulmeting is inmiddels uitgevoerd. De nulmeting schetst een breed beeld van de prostitutiesector in Nederland, anno 2014 waarbij is gebleken dat de prostitutiebranche in meerdere opzichten verbeterd is ten opzichte van de situatie in 2006. Toch zijn verdere maatregelen nodig om een branche te creëren waar prostituees op een veilige en gezonde manier hun beroep kunnen uitoefenen en om de branche nog beter te reguleren. De Wrp is ook volgens de onderzoeken daarbij een noodzakelijke stap. Met een uniform kader in de hand kunnen gemeenten en het Rijk in gezamenlijkheid beter verder werken aan de aanpak van misstanden.

Voornoemde nulmeting bestaat uit een overkoepelend rapport «Prostitutie in Nederland anno 2014» en drie deelrapporten: «Prostitutie in Nederlandse gemeenten», «Sekswerkers aan het woord» en «Verboden rood in beeld». Tezamen vormen deze vier rapporten de nulmeting Wrp.

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche in de Eerste Kamer is de regering met de hiervoor reeds genoemde motie-Strik c.s. (32 211, L) ook verzocht door middel van een novelle te voorzien in splitsing van genoemd wetsvoorstel, waardoor de invoering van de uniforme vergunningplicht voortvarend ter hand kan worden genomen.

Na indiening van deze novelle (33 885) en het uitbrengen van het verslag op 16 april 2014  heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 24 maart 2015 besloten om, tegen de achtergrond van de toen aankomende Kamerwisseling en een ordentelijke planning van werkzaamheden bij de minister van Veiligheid en Justitie te informeren naar het beoogde tijdpad van parlementaire behandeling van het wijzigingsvoorstel van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

De minister van Veiligheid en Justitie heeft bij brief van 10 april 2015 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal medegedeeld dat het zijn streven is om de nota naar aanleiding van het verslag voor de zomer (2015) aan de Tweede Kamer te zenden.

Aangezien het aan de Tweede Kamer is om vervolgens een datum vast te stellen voor de plenaire behandeling en over het voorstel te besluiten, kan er op dit moment nog geen duidelijkheid worden gegeven over het verdere tijdpad van verdere be- en afhandeling van dit wetsvoorstel.

Dit handboek laat derhalve nog op zich wachten.

 

 

 

Handboek Bijzondere Wetgeving – Vraag & antwoord

In dit boek is een verzameling aan veel gestelde vragen op het gebied van bijzondere wetgeving, gesteld aan en beantwoord door Frank Joosten opgenomen.

De in dit boek beschreven vragen en de daarbij gegeven antwoorden geven een goed beeld van de (soms wonderlijke) situaties die professionals op het gebied van bijzondere wetgeving dagelijks ervaren, moeten beoordelen en moeten oplossen en waarin vaak een bestuursrechtelijke beslissing moet worden genomen die grote gevolgen kan hebben voor personen, instellingen en ondernemingen die actief zijn in dit vakgebied.

Het integraal toepassen van bijzondere wetgeving blijkt geen sinecure.

Dit boek biedt daarom vele praktische handvatten voor de integrale toepassing van diverse bijzondere wetten in de dagelijkse praktijk en is dan ook een absolute aanrader voor iedereen die dagelijks werkzaam is in dit vakgebied.

We zijn druk doende om dit boek te digitaliseren zodat de content op de website van de uitgeverij voor bijzondere wetten beschikbaar komt.

Handboek Drank- en Horecawet – tekst en uitleg

Omslag HB DHW 2014Deze edities zijn niet meer verkrijgbaar. Klik hier voor de actuele versie.

 

Wettenbundel Bijzondere Wetten

Deze wettenbundel is niet meer verkrijgbaar.

Wettenbundel Horeca

Deze wettenbundel is net meer verkrijgbaar.

Evenementen in de praktijk 2011

Dit boek is, vanwege het inmiddels verouderde karakter, niet meer verkrijgbaar.

Klik hier voor meer informatie over het Handboek Evenementen.

Handboek APV en bijzondere wetten

Dit boek is, vanwege het inmiddels verouderde karakter, niet meer verkrijgbaar.

Inmiddels is voornoemde editie volledig opgegaan in het nieuwe “Handboek APV en Bijzondere wetten – in theorie en praktijk”.  

Klik hier voor meer informatie over dit nieuwe Handboek.