zoeken

Evenementen in de praktijk 2011

Dit boek is, vanwege het inmiddels verouderde karakter, niet meer verkrijgbaar.

Klik hier voor meer informatie over het nieuwe Handboek Evenementen.

Handboek Evenementen – in theorie en praktijk

In gemeenten worden elk jaar vele evenemen­ten georganiseerd. Evenementen leveren aan de ene kant een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente en zijn een be­langrijk onderdeel van het toeristisch-recreatieve product, maar aan de andere kant brengt het organiseren van een evenement, van wat voor aard of met welke omvang dan ook, ook bepaalde risico’s met zich mee op het gebied van openbare orde, brandveiligheid, verkeer en vervoer en volksgezondheid.

Alle betrokken partijen hebben in dit kader een bijzondere verantwoordelijkheid. De risico’s die zich vooraf, tijdens en na afloop van een evenement kunnen voordoen, moeten vooraf worden geïdentificeerd. Op basis daarvan moeten vervolgens, in samenwerking met de verschillende betrokken partijen, beheersmaatregelen c.a. worden getroffen om die risico’s te voorkomen dan wel te beperken. Daarbij moet een belangenafweging plaatsvin­den, moet worden bepaald welk niveau aan bescherming aan bezoekers, deelnemers en omgeving wordt geboden en moet het bestuursorgaan er daadwerkelijk voor zorgen dat alle besproken maatregelen en opgelegde voorschriften en beperkingen ook worden gecontro­leerd. Kortom, het betreft hier een ingewikkelde materie.

 In dit boek wordt de categorisering van evenementen, de termijnen, de functies van evenementen, het evenementenproces (en de daarbij aanwezige valkuilen), de regievoering en organisatie, de aanvraag en compleetheid van een vergun­ningsaanvraag, de te beoordelen aspecten, de weging van de verschillende belangen, de risicoclassificaties, de verschillende risicoanalyses, crowd management, crowd- en riot­control, crowd dynamics, veiligheidsplannen, de inhoud van een evenementenbeleid, de verantwoordelijkheden en taken van alle bij het proces betrokken personen en partijen en de vergunningverlening gedetailleerd besproken en worden relaties gelegd met andere aan een evenement gelieerde vergunningen en ontheffingen, wetten en regelingen.

Dit boek is daarom een absolute ‘must’ voor iedereen die dagelijks werkzaam is in het vakge­bied van evenementenprocessen en -veiligheid.

 

Auteur: Frank Joosten

ISBN: 978-90-826890-5-1

U kunt het boek bestellen via deze link.

Evenementen in de praktijk 2011

Dit boek is, vanwege het inmiddels verouderde karakter, niet meer verkrijgbaar.

Klik hier voor meer informatie over het Handboek Evenementen.

Handboek APV en bijzondere wetten

Dit boek is, vanwege het inmiddels verouderde karakter, niet meer verkrijgbaar.

Inmiddels is voornoemde editie volledig opgegaan in het nieuwe “Handboek APV en Bijzondere wetten – in theorie en praktijk”.  

Klik hier voor meer informatie over dit nieuwe Handboek.

Gebruiksbesluit

Dit boek is, vanwege het inmiddels verouderde karakter, niet meer verkrijgbaar.

 

Handboek BIBOB

Het Handboek Bibob betrof een naslagwerk dat de juridische, strafrechtelijke en financiële aspecten van de toepassing en uitvoering van de Wet Bibob in de dagelijkse praktijk behandelt.

Het boek is echter uitgebracht in het jaar 2008 en inmiddels derhalve al weer 7 jaar oud. Het handboek is aldus sterk verouderd en gebaseerd op de wet zoals die het jaar 2003 in werking is getreden.

Inmiddels is echter de Wet Bibob een aantal malen geëvalueerd, is de wet bovendien per 1 juli 2013 ingrijpend gewijzigd en is er weer vele jurisprudentie op grond waarvan inmiddels een andere uitleg wordt gegeven aan de toepassing van bepaalde wetsartikelen.

Het is dan ook om deze redenen dat het Handboek Bibob niet meer actueel is en derhalve ook niet meer verkrijgbaar is.

De content van dit boek is inmiddels geactualiseerd en opgegaan in het Handboek Horecarecht.

Handboekje over nieuwe Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

“PROSTITUTIE BEDRIJVEN – nieuw wettelijk kader”

Dit boekje is niet meer verkrijgbaar.

Voor meer informatie over de nieuwe Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche kunt u hier klikken.