zoeken

2-daagse training Wet Bibob (bestuurlijk, juridische zaken en financieel management)

data:

3 en 10 december 2024

locatie:

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps
docent:
prijs:

€ 1.650,-

Prijs

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Inhoud

Het toepassen van de Wet bibob is geen sinecure. De Wet bibob is een ingewikkelde wet waarbij bestuurlijke en vooral juridische kennis van de toepassing van deze wet onontbeerlijk is.

Het valt bovendien niet mee om uit alle aangeleverde Bibobdocumenten op te maken of mogelijk sprake is van fraude, witwaspraktijken of andere financiële malversaties. Toch bestaan er in deze situaties over het algemeen patronen en dwarsverbanden die zeker te herkennen zijn. Het toepassen van de wet vraagt derhalve ook om het nodige financiële inzicht bij betrokkenen. 

 

Doelgroep

Vergunning- en beleidsmedewerkers, bibobcoördinatoren en juristen Algemeen Juridsche zaken, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid met kennis van en ervaring met bijzondere wetgeving en de Awb, medewerkers van het RIEC.

Programma

Tijdens deze training wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de wet Bibob waarbij inzicht wordt gegeven in de juridische, bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en financiële kant van het toepassen van de Wet Bibob. Aan de hand van vele praktijkdocumenten en -situaties wordt uitgelegd waar je op moet letten bij een vergunningsaanvraag en welke gegevens moeten worden ingediend.

Voorts wordt besproken hoe op basis van de door een vergunningsaanvrager of –houder in het kader van de bij de Bibob-vragenlijst ingeleverde documenten en de in wet bibob beschikbaar gestelde onderzoeksinstrumenten, het gemeentelijke Bibobonderzoek kan worden uitgevoerd, hoe en wanneer advies wordt gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB), welke rol een RIEC daarin kan spelen, hoe procedureslopen, hoe uiteindelijk de besluitvorming plaatsvindt en welke aspecten daarbij van belang zijn (vergewisplicht, anonimiseren advies, motiveringsplicht versus geheimhoudingsplicht, termijnen, recht op inzage advies LBB), gekoppeld aan de bespreking van actuele jurisprudentie en de nieuwste ontwikkelingen.

Er wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de kenmerken van de financiële huishouding van een bedrijf en de kritische beoordeling van de toepasselijke financiële documenten die (moeten) worden overgelegd met/bij het aanvraagformulier Bibob.

Hoe doen we dat? Tijdens deze training wordt de lesstof behandeld aan de hand van voorbeeldmateriaal dat u tijdens de les wordt uitgereikt. Dit lesmateriaal is ook goed te gebruiken als naslagwerk in uw dagelijkse praktijk. De voorbeelddocumenten maken onderdeel uit van een praktijkcasus en geven u een helder beeld van de financiële administratie van een bedrijf.

Uitgelegd wordt wat het nut is van het beoordelen van deze documenten en hoe tussen de verschillende stukken gemakkelijk dwarsverbanden kunnen worden gelegd. Stapsgewijs wordt u meegenomen in een juridisch én financieel onderzoek en leert u de juiste conclusies te trekken zodat u ook de juiste adviezen kunt geven aan het gemeentebestuur.

Documentatie

Tijdens de start van de training krijgt u het nieuwe handboek ‘APV en bijzondere wetten – editie 1 januari 2024’ uitgereikt waarin onder meer de wet Bibob uitgebreid wordt toegelicht. 

 

Locatie

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Utrecht, Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

plan uw route op google maps

Algemene Informatie

 
Annuleren

Annuleren kan tot 14 dagen voor de cursus. Uw plaats mag overigens altijd door een vervanger worden ingenomen.

Kosten

Bij het inschrijfgeld van het programma zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Na ontvangst van uw inschrijving, ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Tijd

09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – 16.00 uur – training

Training op maat?

Bel voor een maatwerktraining: 06 – 51 91 31 42

Aanmeldformulier

2-daagse training Wet Bibob (bestuurlijk, juridische zaken en financieel management)
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Persoonlijke gegevens

 • Factuur gegevens

 • Hier niet uw eigen e-mailadres vermelden
 • Op de aan u toe te zenden factuur moeten wij een door uw gemeente (vaak een afdeling Financiën) opgegeven betalingskenmerk vermelden (bijvoorbeeld een verplichtingennummer, routecode of opdrachtnummer). Facturen zonder betalingskenmerk worden nl. niet in behandeling genomen. Weet u dit nummer niet, vraag dat dan op binnen uw organisatie.
 • Verklaart zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

  • Academie voor Bijzondere Wetten behoudt zich het recht voor om de training te annuleren bij onvoldoende deelname;
  • De kosten van de training zijn inclusief materiaal en lunches en excl. btw en parkeerkosten
  • Na de definitieve bevestiging van deelname door Academie voor Bijzondere Wetten worden de kosten van de training in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur;
  • De deelnemer is er mee bekend dat de betaling van de training of opleiding geschiedt overeenkomstig de Algemene voorwaarden. Dat betekent dat een betalingstermijn geldt van 30 dagen. Bij niet-tijdige betaling wordt de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 119a, lid 6 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in rekening gebracht. Deze wettelijke rente is vastgesteld op 8%. Daarnaast worden bij niet-tijdige betaling en na verzending van een aanmaning incassokosten in rekening gebracht. Deze bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 40,00.
  • Tot 14 dagen voor de start van onze trainingen kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt het verschuldigde inschrijfgeld in rekening gebracht;
  • De deelnemer kan bij annulering kosteloos voor een vervangende deelnemer zorgen.