zoeken

2-daagse training Evenementenprocessen in de praktijk

In gemeenten worden elk jaar vele evenementen georganiseerd. Evenementen leveren een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente en zijn een belangrijk onderdeel van het toeristisch-recreatieve product.

Het organiseren van een evenement, van wat voor aard of met welke omvang dan ook, brengt echter ook bepaalde risico’s met zich mee. Dit kunnen onder meer risico’s zijn op het gebied van openbare orde, brandveiligheid, verkeer en vervoer en uiteraard de volksgezondheid.

Dat hebben we helaas gezien bij incidenten en rampen zoals die zich hebben voorgedaan bij de Friese Flora in Bovenkarspel (Legionellaramp tijdens bloemententoonstelling) (1999), Dance Valley festival in Velsen (verkeerschaos en onderkoelde bezoekers) (2001), de Nijmeegse vierdaagse (doden door extreme hitte) (2006), Koninginnedag (aanslag) (2009), Dancefestival Veronica Sunset Grooves (strandrellen Hoek van Holland) (2009), de Love Parade in Duisburg (doden door verdrukking) (2010), Pukkelpop in België (extreme wind) (2011) en Haaksbergen (doden en zwaargewonden bij een demonstratie met een monstertruck) (2014).

Bezoekers van een evenement moeten zich beschermd weten tegen de gevaren waartegen zij zichzelf niet kunnen of weten te wapenen. Diegenen die mogelijk gevaar tijdens een evenement veroorzaken (organisatoren, deelnemers, leveranciers e.d.) hebben daarbij een bijzondere en eerste verantwoordelijkheid. Zij moeten de risico’s van hun evenement kennen en kunnen beheersen.

De betrokken overheidsorganen hebben in dit kader een bijzondere verantwoordelijkheid. De burgemeester beoordeelt de evenementenvergunningsaanvraag.

De risico’s die zich vooraf, tijdens en na afloop van een evenement kunnen voordoen, moeten vooraf worden geïdentificeerd. Op basis daarvan moeten vervolgens, in samenwerking met de verschillende betrokken partijen, beheersmaatregelen c.a. worden getroffen om die risico’s te voorkomen danwel te beperken.

Daarbij moet een belangenafweging plaatsvinden, moet worden bepaald welk niveau aan bescherming aan bezoekers, deelnemers en omgeving wordt geboden en moet het bestuursorgaan er daadwerkelijk voor zorgen dat alle besproken maatregelen en opgelegde voorschriften en beperkingen ook worden gecontroleerd. 

Tijdens deze training wordt nadrukkelijk ingegaan op het proces van vergunningverlening bij reguliere, aandachts- en risicovolle evenementen, het identificeren van de verschillende risico’s en het op grond daarvan nemen van toepasselijke beheersmaatregelen.  

Tevens worden relaties gelegd met andere aan een evenement gelieerde wet- en regelgeving, de daarbij behorende vergunningen en mogelijke ontheffingen.