zoeken

8-daagse opleiding Gemeentelijk toezichthouder Alcoholwet

In de Alcoholwet, geldend sinds 1 juli 2021, staat in artikel 41 vermeld dat met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de door de burgemeester van die gemeente aangewezen ambtenaren. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld ten aanzien van opleiding en bevoegdheden. Deze toezichthouder moet beschikken over een geldige BOA-bevoegdheid binnen Domein I (Openbare ruimte) of Domein II (Milieu, Welzijn en Infrastructuur).

Om deze toezichthouder met succes te kunnen laten deelnemen aan het centrale examen, hebben wij de opleiding ‘Gemeentelijk toezichthouder Alcoholwet’ ontwikkeld. Om deel te nemen aan deze cursus moet de toezichthouder minimaal functioneren op mbo-niveau 3.

We hebben inmiddels al meer dan 1800 kandidaten voor gemeenten  opgeleid. Daarbij realiseren we een slagingspercentage van meer dan 95%.

Lees hier de reviews van onze kandidaten.

Inhoud & opzet
Ad 1. – Theorie

Tijdens dit eerste deel van de opleiding wordt de gehele wet en het daarbij behorende besluit, en de daarbij behorende regelingen doorgenomen in relatie tot het toezicht en opsporing. Alle vergunningsplichtige en niet-vergunningsplichtige alcoholverstrekkende bedrijven zullen de revue passeren, als ook de alcoholverstrekking bij evenementen c.a..

Voorts komen alle ge- en verboden uit de wet, toepasselijke gemeentelijke verordeningen en alle wettelijke alcoholmatigingsinstrumenten aan bod en wordt ook het juridische (handhavings)kader met betrekking tot het toezicht uitgebreid besproken. Daarbij komt uiteraard ook het verschil tussen toezicht en opsporing aan bod en ook zullen de bevoegdheden die bij een BOA en de toezichthouder Alcoholwet horen uitgebreid worden besproken.

Ad. 2 – Uitvoering

Tijdens dit tweede deel (Bestuurlijke boete c.a.) van de opleiding wordt uitgebreid aandacht besteed aan de inhoud en het opstellen van boeterapporten in situaties van ‘gewone’ verstrekkingen en wederverstrekkingen van alcoholhoudende dranken in horeca-, slijtersbedrijven en supermarkten, tezamen met de daarbij behorende processen-verbaal van verhoor.

De deelnemers zullen leren aan welke eisen deze documenten moeten voldoen, hoe verzamelde strafbare feiten en omstandigheden objectief en eenduidig in een boeterapport moeten worden weergegeven, in welke volgorde, hoe, aan de hand van verschillende boetematrices, de aangetroffen situatie en de wettelijke norm duidelijk en schriftelijk in een boeterapport moeten worden verwoord.

Lesmateriaal

We maken bij deze opleiding gebruik van het door Frank Joosten geschreven handboek ‘Alcoholwet – voor toezichthouders – editie 1 april 2024’.  

In dit handboek wordt de wet artikelsgewijs besproken. Er wordt uiteraard uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen die voor de gemeentelijk toezichthouder relevant zijn. Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of de toepasselijke AMvB of ministeriële regelingen is dat ook uitgebreid beschreven. Daarbij wordt elk artikel nader toegelicht met vele praktijkvoorbeelden, schema’s tekeningen en/of foto’s uit de dagelijkse praktijk.

Ook worden eventuele bijzondere aandachtspunten artikelsgewijs toegelicht. Tevens wordt telkens aangegeven of overtreding van het betreffende artikel bestuurlijk beboetbaar is of niet. Omdat in dit boek vaak wordt gerefereerd aan bepaalde steeds terugkerende begrippen is een handige begrippenlijst voor in het boek opgenomen opdat snel de verklarende tekst kan worden gevonden en doorgenomen.

Overige documentatie

Wij verzorgen voor de deelnemers uiteraard ook het schrijfgerei, de wettenbundel Alcoholwet (editie 1 april 2024), een blocnote en een handige documententas. Tevens zullen wij eventueel (tijdens de training) toegezegde aanvullende documentatie en voorbeeldmateriaal digitaal aanleveren.

E-Learningmodule Alcoholwet

Ten behoeve van de opleiding Toezichthouder Alcoholwet hebben we, als aanvullende ondersteuning, een handige e-learningmodule ontwikkeld bedoeld om de toezichthouder intensief te training op de wetskennis van de Alcoholwet.  

De module is gebaseerd op onze ervaring met het opleiden van meer dan 1.800 gemeentelijke toezichthouders. De module bevat 260 oefenvragen met betrekking tot de gehele Alcoholwet. Meer informatie over deze module kunt u hier vinden.

De module kan worden gekoppeld aan een speciale App, beschikbaar in de App Store en de Play Store (MemoTrainer).

Let op. Deze module maakt géén onderdeel uit van het hiervoor toegelichte basis-lesmateriaal.

Wanneer u gebruik wilt maken van deze module, geeft u dat dan de eerste lesdag door aan de docent. U ontvangt dan na de tweede lesdag een gebruikslicentie voor de duur van een half jaar.

De kosten van deze licentie bedragen € 284,35 (inclusief 21% btw) bovenop het reguliere lesgeld. Bij de eerste les ontvangt u meer informatie over deze module en de wijze van inloggen.

1-daagse (opfris)training Alcoholwet – voor toezichthouders

U bent gediplomeerd toezichthouder Drank- en Horecawet/Alcoholwet en ook als zodanig werkzaam in de praktijk.

Per 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet gewijzigd in de Alcoholwet en is de wet daarmee op een aantal onderdelen gewijzigd en aangevuld.

Nadien, en wel op 15 augustus 2022, 1 juli 2023, 1 januari 2024 en 1 april 2024, is de wet  nogmaals aangepast.

De volgende wetswijziging staat ingepland voor 1 juli 2024.

Al deze wijzigingen zijn ook relevant voor het gemeentelijke toezicht op de Alcoholwet.

Mogelijk bent u niet elke dag bezig met het horecatoezicht en is een deel van de verkregen kennis weer wat weggezakt, of mogelijk komt u in de praktijk zaken tegen die, afgezet tegen de artikelen in de Alcoholwet, toch best lastig te beoordelen en te handhaven zijn.

Vaak moet u geconstateerde zaken in een breder perspectief plaatsen en aldus daarbij ook andere wet- en regelgeving betrekken, zoals de Wet op de kansspelen, APV, Winkeltijdenwet, bouwregelgeving of omgevingsplannen.

Al deze zaken komen uitgebreid aan bod tijdens deze 1-daagse training.

2-daagse training Horecarecht, in theorie en praktijk

Tijdens deze tweedaagse training wordt uitgebreid stilgestaan bij de inhoud en integrale toepassing van de Alcoholwet, het exploitatievergunningenstelsel (APV), de Wet op de kansspelen, de wet Bibob. Uiteraard biedt de persoonlijke aanpak van de docent veel ruimte voor vragen en inbreng van eigen casuïstiek. 

 

2-daagse training Alcoholwet

Tijdens deze tweedaagse training over de Alcoholwet wordt de wet zoals die geldt per 1 juli 2024 artikelsgewijs besproken en toegelicht aan de hand van foto’s, praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie.

Tevens wordt het wetsvoorstel Mengformules Alcoholwet besproken.

Uiteraard biedt de persoonlijke aanpak van de docent veel ruimte voor vragen en inbreng van eigen casuïstiek. 

 

2-daagse training Alcoholwet

Tijdens deze tweedaagse training over de Alcoholwet wordt de wet zoals die geldt per 1 april 2024 artikelsgewijs besproken en toegelicht aan de hand van foto’s, praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie.

Tevens worden de wijzigingen zoals beschreven in de Verzamelwet VWS 2023 nader toegelicht en wordt tevens het wetsvoorstel Mengformules Alcoholwet besproken.

Uiteraard biedt de persoonlijke aanpak van de docent veel ruimte voor vragen en inbreng van eigen casuïstiek. 

 

2-daagse training Horecarecht, in theorie en praktijk

Het maximum aantal deelnemers voor deze training is inmiddels bereikt. De eerst volgende training vindt plaats op 21 en 28 november 2024. Voor meer informatie en aanmelding kunt u hier klikken.

 

Tijdens deze tweedaagse training wordt uitgebreid stilgestaan bij de inhoud en integrale toepassing van de Alcoholwet, het exploitatievergunningenstelsel (APV), de Wet op de kansspelen, de wet Bibob. Uiteraard biedt de persoonlijke aanpak van de docent veel ruimte voor vragen en inbreng van eigen casuïstiek. 

 

1-daagse training Alcoholwet – Processtappen

Tijdens deze training komen de be- en afhandelprocessen aan bod van aanvragen om:

  1. vergunningen voor commerciële horecabedrijven;
  2. vergunningen voor paracommerciële rechtspersonen;
  3. vergunningen voor slijtersbedrijven;
  4. artikel 35-ontheffingen.

Voorts worden de navolgende processen besproken:

  1. Wijziging vergunning o.g.v. artikel 30 van de Alcoholwet (wijziging inrichting);
  2. Wijziging aanhangsel behorende bij de vergunning o.g.v. artikel 30a van de Alcoholwet (wijziging leidinggevende) in relatie tot het nieuwe artikel 30b Alcoholwet

Voor al deze hiervoor genoemde processtappen gelden eigen beoordelingscriteria en afhandelingseisen.
Tijdens deze training worden de cursisten stapsgewijs en aan de hand van de toepasselijke wetteksten geleid door de daarvoor geëigende processen om vervolgens te komen tot een beslissing op de aanvraag. Elke processtap wordt daarbij uitgebreid toegelicht.

Voorafgaand aan deze training wordt de cursisten het  ‘Handboek Alcoholwet’  uitgereikt. In dit boek wordt hetgeen tijdens de training wordt besproken, uitgebreid toegelicht, mede aan de hand van vele afbeeldingen, voorbeelden en handige checklist. 

Daarmee is deze training, tezamen met dit handboek, zeer geschikt voor diegenen die betrekkelijk nieuw zijn in dit vakgebied en die verantwoordelijk worden of zijn voor de afhandeling van de hiervoor genoemde aanvragen en meldingen.

1-daagse (opfris)training Alcoholwet – voor toezichthouders

U bent gediplomeerd toezichthouder Drank- en Horecawet/Alcoholwet en ook als zodanig werkzaam in de praktijk.

Per 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet gewijzigd in de Alcoholwet en is de wet daarmee op een aantal onderdelen gewijzigd en aangevuld.

Nadien, en wel op 15 augustus 2022, 1 juli 2023, 1 januari 2024 en 1 april 2024, is de wet  nogmaals aangepast.

De volgende wetswijziging staat ingepland voor 1 juli 2024.

Al deze wijzigingen zijn ook relevant voor het gemeentelijke toezicht op de Alcoholwet.

Mogelijk bent u niet elke dag bezig met het horecatoezicht en is een deel van de verkregen kennis weer wat weggezakt, of mogelijk komt u in de praktijk zaken tegen die, afgezet tegen de artikelen in de Alcoholwet, toch best lastig te beoordelen en te handhaven zijn.

Vaak moet u geconstateerde zaken in een breder perspectief plaatsen en aldus daarbij ook andere wet- en regelgeving betrekken, zoals de Wet op de kansspelen, APV, Winkeltijdenwet, bouwregelgeving of omgevingsplannen.

Al deze zaken komen uitgebreid aan bod tijdens deze 1-daagse training.