zoeken

8-daagse opleiding Gemeentelijk toezichthouder Alcoholwet

Er hebben zich reeds 11 personen voor deze opleiding ingeschreven.

 

In de Alcoholwet, geldend sinds 1 juli 2021, staat in artikel 41 vermeld dat met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de door de burgemeester van die gemeente aangewezen ambtenaren. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld ten aanzien van opleiding en bevoegdheden. Deze toezichthouder moet beschikken over een geldige BOAbevoegdheid binnen Domein I (Openbare ruimte) of Domein II (Milieu, Welzijn en Infrastructuur).

Om deze toezichthouder met succes te kunnen laten deelnemen aan het centrale examen, hebben wij de opleiding “Gemeentelijk toezichthouder Alcoholwet” ontwikkeld. Om deel te nemen aan deze cursus moet de toezichthouder minimaal functioneren op mbo-niveau 3.

We hebben inmiddels al meer dan 1000 kandidaten voor gemeenten  opgeleid. Daarbij realiseren we een slagingspercentage van meer dan 95%.

Lees hier de reviews van onze kandidaten.

Inhoud & opzet
Ad 1. – Theorie

Tijdens dit deel van de opleiding zal Frank Joosten wordt de per 1 juli 2021 geldende nieuwe Alcoholwet en het daarbij behorende Alcoholbesluit en de Alcoholregeling besproken in relatie tot het toezicht en opsporing. Alle vergunningsplichtige en niet-vergunningsplichtige bedrijven zullen de revue passeren, als ook de alcoholverstrekking bij evenementen c.a.. Voorts komen alle ge- en verboden uit de Alcoholwet aan bod en wordt ook het juridische (handhavings)kader met betrekking tot het toezicht uitgebreid besproken. Daarbij komt uiteraard ook het verschil tussen toezicht en opsporing uitgebreid aan bod en ook zullen de bevoegdheden die bij een BOA en de toezichthouder Alcoholwet horen uitgebreid worden besproken.

Ad. 2 – Uitvoering

Tijdens dit onderdeel wordt uiteraard ook veel aandacht besteed aan productherkenning, (leeftijdsgrenzen)inspectiemethodieken, communicatie richting de doelgroep(en), leeftijdsherkenning, verkoop op afstand en de gezondheidsaspecten die bovenmatig alcoholgebruik met zich brengen.

Een ander groot onderdeel van de opleiding is het opstellen van boeterapporten. De deelnemers zullen leren aan welke eisen een boeterapport moet voldoen, hoe verzamelde strafbare feiten en omstandigheden objectief en eenduidig in een boeterapport moeten worden weergegeven, hoe, aan de hand van verschillende boetematrices, de aangetroffen situatie en de wettelijke norm duidelijk en schriftelijk in een boeterapport moeten worden verwoord. Voor deze lessen is het belangrijk dat u een laptop meeneemt!

1-daagse (opfris)training Alcoholwet – voor toezichthouders

U bent gediplomeerd toezichthouder Drank- en Horecawet/Alcoholwet en ook als zodanig werkzaam in de praktijk.

Per 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet gewijzigd in de Alcoholwet. Niet alleen de naam van de wet is daarmee gewijzigd, dat geldt ook voor een deel van de daarin opgenomen regelgeving en de toezichthoudende bevoegdheden. Voorts staat nog een aantal wetswijzigingen op stapel.

Mogelijk bent u voorts niet elke dag bezig met het horecatoezicht en is een deel van de verkregen kennis weer wat weggezakt, of mogelijk komt u in de praktijk zaken tegen die, afgezet tegen de artikelen in de Alcoholwet, toch best lastig te beoordelen en te handhaven zijn.

Vaak moet u geconstateerde zaken in een breder perspectief plaatsen en aldus daarbij ook andere wet- en regelgeving betrekken, zoals de Wet op de kansspelen, APV, Winkeltijdenwet, Bouwbesluit 2012 of bestemmingsplannen.

Al deze zaken komen uitgebreid aan bod tijdens deze 1-daagse training.

2-daagse training Horecarecht, in theorie en praktijk

Tijdens deze tweedaagse training wordt uitgebreid stilgestaan bij de inhoud en integrale toepassing van de Alcoholwet, het exploitatievergunningenstelsel (APV), de Wet op de kansspelen, de wet Bibob en geluidsaspecten in en rondom horecabedrijven. Uiteraard biedt de persoonlijke aanpak van de docent veel ruimte voor vragen en inbreng van eigen casuïstiek. 

 

1-daagse training Alcoholwet – Processtappen

Tijdens deze training komen de be- en afhandelprocessen aan bod van aanvragen om:

  1. vergunningen voor commerciële horecabedrijven;
  2. vergunningen voor paracommerciële rechtspersonen;
  3. vergunningen voor slijtersbedrijven;
  4. Artikel 35-ontheffingen.

Voorts worden de navolgende processen besproken:

  1. Wijziging vergunning o.g.v. artikel 30 van de Alcoholwet (wijziging inrichting);
  2. Wijziging aanhangsel behorende bij de vergunning o.g.v. artikel 30a van de Alcoholwet (wijziging leidinggevende).

Voor al deze hiervoor genoemde processtappen gelden eigen beoordelingscriteria en afhandelingseisen.
Tijdens deze training worden de cursisten stapsgewijs en aan de hand van de toepasselijke wetteksten geleid door de daarvoor geëigende processen om vervolgens te komen tot een beslissing op de aanvraag. Elke processtap wordt daarbij uitgebreid toegelicht.

Voorafgaand aan deze training wordt de cursisten het nieuwe “Handboek Alcoholwet – processtappen” uitgereikt. In dit boek wordt hetgeen tijdens de training wordt besproken, uitgebreid toegelicht, mede aan de hand van vele afbeeldingen en handige checklist. 

Daarmee is deze training, tezamen met dit handboek, zeer geschikt voor diegenen die betrekkelijk nieuw zijn in dit vakgebied en die verantwoordelijk worden of zijn voor de afhandeling van de hiervoor genoemde aanvragen en meldingen.

2-daagse training Alcoholwet

Tijdens deze tweedaagse training over de Alcoholwet wordt de wet zoals die geldt sinds 1 juli 2021 artikelsgewijs besproken en toegelicht aan de hand van foto’s, praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie.

Een aantal artikelen uit het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet naar de Alcoholwet is nog niet in werking getreden. Deze zullen op een later moment in werking treden en hebben invloed op uw dagelijkse praktijk. Ook deze artikelen zullen tijdens de training aan bod komen.

Daarnaast wordt ook nog een toelichting gegeven op de inhoud van de Verzamelwet zoals ingediend op 23-12-2021 inhoudende de verbetering en wijziging van een aantal artikelen in de huidige Alcoholwet.

Uiteraard biedt de persoonlijke aanpak van de docent veel ruimte voor vragen en inbreng van eigen casuïstiek.