zoeken

Aanduiding toegangsleeftijd bij slijterijen

Vraag

Het spreekt voor zich dat er bij de toegang tot een slijtlokaliteit een leeftijdsgrenzenaanduiding moet zijn.

Moet er in geval van een slijtlokaliteit eveneens een aanduiding zijn waarop kenbaar wordt gemaakt dat de toegang tot deze slijtlokaliteit verboden is voor personen onder de 18 jaar? In artikel 20,lid 2 wordt hier namelijk over gesproken.

Ik vraag dit omdat op de sticker aanduidingen expliciet gesproken wordt over verstrekking onder de 18 jaar geen alcohol en artikel 20, lid 2 puur betrekking heeft op het niet aanwezig mogen zijn in een slijtlokaliteit (het is verboden).

Antwoord

In wet tot wijziging van de Drank- en Horecawet per 1 november 2000 is in artikel 20 een nieuw artikellid 6 toegevoegd:

Op plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt, alsmede bij de toegang tot een slijtlokaliteit, dient duidelijk zichtbaar en goed leesbaar te worden aangegeven welke leeftijdsgrens of leeftijdsgrenzen gelden. Onze Minister kan daaromtrent nadere regels stellen en modellen voorschrijven”.

In de memorie van toelichting behorende bij voornoemd wijzigingsvoorstel (zie dossiernr. 25969) stond in dit kader het volgende vermeld:

“Toegevoegd is een zevende lid (is zesde lid geworden!), dat bepaalt dat op alle verstrekkingspunten van alcoholhoudende drank borden met goed leesbare tekst moeten zijn opgehangen, vermeldend welke leeftijdsgrens of -grenzen daar gelden.

Zo zal in een supermarkt uitsluitend gemeld hoeven worden dat geen alcoholhoudende drank mag worden verstrekt aan beneden 16-jarigen, omdat daar geen sterke drank mag worden verstrekt.

In slijterijen en in de horeca, waar zowel zwak-alcoholhoudende als sterke drank mag worden verstrekt, moeten de leeftijdsgrenzen van 16 en 18 jaar worden vermeld.

Bij slijtlokaliteiten en grotere dansgelegenheden moeten bij de toegang borden worden aangebracht die vermelden welke leeftijdseis voor de toegang geldt”.

Per 1 januari 2013 is de tekst van dit artikellid overigens weer veranderd. Deze bepaling bleek in de praktijk namelijk onduidelijk. Daarom is in de huidige wet in artikel 20, lid 4 (voorheen lid 6) vermeld dat bij de voor het publiek bestemde toegang tot een horecalokaliteit, een slijtlokaliteit, een ruimte als bedoeld in artikel 18, tweede lid, of een vervoermiddel waarin bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt, duidelijk zichtbaar en goed leesbaar dient te worden aangegeven welke leeftijdsgrens of leeftijdsgrenzen gelden.

De leeftijdsaanduiding hoeft derhalve alleen nog te worden aangebracht bij de voor het publiek bestemde toegangsdeur tot een horecalokaliteit, een slijtlokaliteit, een winkel, warenhuis of snackbar en een vervoermiddel waarin bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt. De vaak voorkomende vermelding van leeftijdsgrenzen op het schap in levensmiddelenwinkels is dus niet meer in de wet opgenomen, net zo min als de vermelding bij terrassen, op terrasmeubilair en bij kassa’s.

De eis van toegangsleeftijdsaanduiding bij de slijtersberdrijven blijft in dit kader echter onveranderd.

Categorie: Veelgestelde vragen