zoeken

Bestuurlijke boete en artikel 38 DHW

Vraag

Bij het opstellen van het sanctiebeleid stuit ik op het volgende.

Artikel 44a, lid 1 DHW stelt dat de burgemeester een bestuurlijke boet op kan leggen in geval van bijv. overtreding artikel 38 DHW. De boete daarop is bepaalt in de bijlage van het Besluit bestuurlijke boete DHW. Daar is artikel 38 echter niet genoemd.

Vanwege het feit dat het artikel aldaar niet wordt genoemd is strafrechtelijk optreden de aangewezen weg, aldus de Richtlijn voor strafvordering Drank- en Horecawet, alwaar artikel 38 wel is genoemd onder D. Echter volgens Publicatie Nr. 21804 in de Staatscourant van 31 juli 2013 (incl. Rectificatie van 2 augustus 2013) is deze Richtlijn per 31 -7-2013 onmiddellijk ingetrokken!

Hoe nu verder?

Antwoord

In de memorie van toelichting op de wijziging van de Drank- en Horecawet heeft de minister zich nadrukkelijk uitgesproken om niet zozeer de strafrechtelijke weg te kiezen bij handhaving, maar de bestuursrechtelijke weg. Komt erop neer dat aan die richtlijn geen behoefte meer bestaat, omdat vrijwel alles bestuursrechtelijk wordt afgedaan.

Artikel 45 is inmiddels ingeregeld in het feitenboekje (feit code E 211). Overige strafrechtelijke bepalingen zoals openbare dronkenschap komen in aanmerking voor maatwerk van het OM.

Het opgeven van onvolledige of onjuiste informatie zoals bedoeld in artikel 38 DHW impliceert overigens dat zaken anders worden voorgesteld dan dat ze werkelijk zijn. Wanneer dat het geval blijkt, is, voor zover het om een vergunningsaanvraag gaat, het bepaalde in artikel 27, lid 1 aanhef onder b DHW van toepassing en kan op grond daarvan de vergunning worden geweigerd.

Is het de gemeente bij de beoordeling en afhandeling van de aanvraag om vergunning niet opgevallen dat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, maar wel op een later moment, liggend ná de vergunningverlening, dat is het gespiegelde artikel van toepassing. Dan kan de eerder verleende vergunning weer worden ingetrokken op grond van het bepaalde in artikel 31, lid 1 aanhef onder a.

Wanneer de burgemeester echter een bestuurlijke boete op wil leggen na een overtreding van artikel 38, dan mist u de hoogte van het boetebedrag zoals opgenomen in de bijlage behorende bij het Besluit Bestuurlijke boete DHW. Het betreft hier een wetgevingsfoutje die mogelijk door een aankomende Veegwet zal worden hersteld.

 

NOOT – per 1 december 2014 is een Reparatiebesluit genomen en is deze omissie hersteld.

Categorie: Veelgestelde vragen