zoeken

Motivering in dh-vergunning

Vraag

Als wij een Drank- en Horecawetvergunning verstrekken doen wij dit conform het model D (+aanhangsel)zoals genoemd in artikel 3 van de Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet 2013.

Nu stelt de Algemene wet bestuursrecht (artikel 3:46) dat een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering. Kun jij aangeven of het in dit geval een én-én verhaal is (én besluit conform model D én een begeleidende brief waarin gemotiveerd aangegeven wordt hoe tot de besluit gekomen is) of dat sec een besluit conform model D voldoende is?

Antwoord

Het klopt dat een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering. Maar de aanvrager vraagt in dit geval een vergunning aan en de burgemeester besluit om deze vergunning ook te verlenen. De aanvrager krijgt dus wat hij wil, nl. de vergunning. Een nadere motivering is dan niet meer nodig. Zo’n besluit behoeft dan ook niet nader te worden gemotiveerd. Daarom staat in artikel 3:48 Awb de vermelding van de motivering achterwege kan blijven indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daaraan geen behoefte bestaat.

Categorie: Veelgestelde vragen