zoeken

Oppervlakte horecalokaal

Vraag

Waarom is bij horeca de eis is gesteld van minimaal 35 m2, en zijn er uitzonderingen mogelijk?.

Antwoord

De eis dat ten minste één horecalokaliteit een vloeroppervlakte moet hebben van tenminste 35 m2  is al lang geleden overgenomen uit het oorspronkelijke Besluit inrichtingseisen Drank- en Horecawet en uit artikel 7.1.13 van het vastgestelde Besluit van 28 oktober 1998, houdende wijziging van het toenmalige Bouwbesluit.

Daarin was bepaald dat ten minste één verblijfsruimte, mede bestemd voor het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholische consumpties en het gebruik daarvan ter plaatse, een vloeroppervlakte heeft van ten minste 35 m2 .

Met betrekking tot je vraag of er ook uitzonderingen mogelijk zijn, wijs ik je op het bepaalde in artikel 4a van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.  Op grond van dit artikel (in werking getreden per 1 januari 2013) is in het besluit opgenomen dat de burgemeester kan besluiten af te wijken van deze oppervlakte-eis, indien er sprake is van een lokaliteit die is gevestigd in een beschermd monument als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Monumentenwet 1988.

Op grond van artikel 1.13 van het Bouwbesluit 2012 kan voor monumenten een uitzondering worden gemaakt op de regels die betrekking hebben op ruimten met een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik. Op grond daarvan is in het besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet de mogelijkheid opgenomen dat de burgemeester kan besluiten af te wijken van de minimale vereisten die gelden ten aanzien van het vloeroppervlakte (geldt ook voor de hoogte-eis) van een horecalokaliteit, als deze is gevestigd in een beschermd monument als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Monumentenwet 1988.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, en het feit dat Frank Joosten zelf herstellende is van een IC-opname na ernstige coronaklachten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment daarom helaas niet meer aanmelden voor een training. Geplande trainingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 

Het secretariaat