zoeken

Proces-verbaal van de politie als basis voor het opleggen bestuurlijke boete

Vraag

Als een proces verbaal van de politie binnenkomt bij de gemeente over het schenken aan minderjarigen. Kan je dit dan ook gebruiken om een bestuurlijke boete op te leggen? of mag schenken aan minderjarigen alleen door gemeentelijke DHW BOA’s worden geconstateerd?

 

Antwoord

Het schenken aan een persoon onder de leeftijd van 18 jaar moet door de gekwalificeerde (aldus door een gediplomeerde toezichthouder zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Regeling toezichthoudende ambtenaren DHW) toezichthouder zelf worden geconstateerd. Er ontstaat dan een overtreding van artikel 20, lid 1 juncto lid 3 van de Drank- en Horecawet waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

In uw situatie heeft constatering plaatsgehad door de politie als algemeen opsporingsambtenaar. Vervolgens is daarvoor een strafrechtelijke boete opgelegd via de Wet op de economische delicten. Dit proces-verbaal kan aldus niet worden gebruikt als basis voor het opleggen van een bestuurlijke boete omdat de politie ten eerste geen toezichthouder DHW is en bovendien o.g.v. artikel 5:44, lid 1 Awb geen bestuurlijke boete kan worden opgelegd als er al strafvervolging is ingesteld. Er kunnen nl. geen twee punitieve sancties worden opgelegd voor eenzelfde overtreding. Er kan wel aanvullend aan het proces-verbaal van de politie een reparatioire sanctie worden opgelegd,

De burgemeester kan derhalve het betreffende proces-verbaal van de politie gebruiken als “onderlegger” om een waarschuwing te geven of om een andere bestuurlijke maatregel te treffen zoals bijvoorbeeld het intrekken van de drank- en horecavergunning of het opleggen van een last onder dwangsom (als dat past in het gemeentelijke handhavingsstappenplan). Dit zijn beide reparatoire sancties.

Categorie: Veelgestelde vragen