zoeken

Wijziging dh-vergunning

Vraag

Kan een drank- en horecavergunning worden gewijzigd?

Antwoord

Ja, een drank- en horecavergunning kan worden gewijzigd in twee situaties.

Ten eerste kan een vergunning worden gewijzigd wanneer een inrichting een zodanige verandering ondergaat dat zij niet langer in overeenstemming is met de in de vergunning gegeven omschrijving. In dat geval moet de vergunninghouder verplicht de bedoelde wijziging binnen één maand bij de burgemeester melden. De burgemeester verstrekt, indien nog aan de ten aanzien van de inrichting gestelde eisen wordt voldaan, een gewijzigde vergunning, waarin de ingevolge artikel 29 vereiste omschrijving is aangepast aan de nieuwe situatie. Dit is geregeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet.

In de praktijk betekent dit dat de gemeente (vaak afdeling Bouwtoezicht) ter plaatse gaat beoordelen of de nieuwe situatie voldoet aan de eisen zoals vermeld in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Wanneer daaraan wordt voldaan, dan zal de burgemeester een gewijzigde vergunning verstrekken.

Ten tweede kan het ook voorkomen dat een nieuw persoon wil gaan werken als leidinggevende. Deze persoon staat echter niet op het aanhangsel behorende bij de drank- en horecavergunning. Dat betekent dat de vergunninghouder deze nieuwe leidinggevende op grond van het bepaalde in artikel 30a, lid 1 van de Drank- en Horecawet meldt bij de burgemeester. Deze melding geldt als aanvraag tot wijziging van het genoemde aanhangsel. Deze melding kan worden gesteld op een formulier of een elektronische informatiedrager. De burgemeester bevestigt onverwijld schriftelijk of elektronisch de ontvangst van de aanvraag en zal deze verder in behandeling nemen. Wanneer deze nieuwe leidinggevende voldoet aan de vereisten van artikel 8 van de Drank- en Horecawet en er geen aanleiding is om de wijziging te weigeren in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, dan kan deze nieuwe leidinggevenden worden vermeld op een nieuw aanhangsel. Dit aanhangsel vervangt het vorige aanhangsel.

Categorie: Veelgestelde vragen