zoeken

Indiening Verzamelwet VWS 2022 – aanpassing diverse artikelen in de Alcoholwet

Bij Kabinetsmissive van 5 oktober 2021, no.2021001981, is, op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022), met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen gemaakt bij het voorstel en heeft geadviseerd om het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Op 23 december 2021 is een verzamelwet ingediend dat ertoe strekt om ontstane misslagen te verbeteren en ontdekte omissies weg te nemen, onder meer in de per 1 juli 2021 inwerking getreden Alcoholwet.

Daarbij gaat het om correctie van onjuiste verwijzingen, redactionele fouten, technische aanvullingen of verduidelijkingen. Met de voorgestelde wijzigingen worden geen substantiële beleidswijzigingen beoogd. Hiermee voldoet het wetsvoorstel aan de drie criteria die de regering in de brief van 20 juli 2011 heeft gesteld aan verzamelwetgeving, namelijk onderlinge samenhang, geen omvangrijke en complexe onderdelen en geen politiek omstreden inhoud. In het artikelsgewijze deel van de memorie van toelichting wordt nader ingegaan op de verschillende wijzigingsvoorstellen.

Het wetsvoorstel en de daarbijbehorende memorie van toelichting kunt u hier bekijken .

Na vaststelling en publicatie van de wijzigingsvoorstellen, zullen de door Frank Joosten geschreven handboeken en wettenbundel Alcoholwet hierop worden aangepast.