zoeken

Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 – Ventilatienormen horecalokaliteit

De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4.5 komt te luiden:

Artikel 4.5 Ventilatienormen horecalokaliteit

  1. Een publieke plaats die een horecalokaliteit is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Alcoholwet wordt slechts voor publiek opengesteld indien die is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte.
  2. Indien sprake is van een horecalokaliteit die gevestigd is in een rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwetgeldt het eerste lid niet, mits de luchtverversing op een andere wijze dan voorzien in het eerste lid wordt gerealiseerd en dit leidt tot een luchtkwaliteit in de horecalokaliteit die vergelijkbaar is met de luchtkwaliteit die zou worden gerealiseerd door middel van de in het eerste lid bedoelde mechanische ventilatie-inrichting.
  3. Het eerste lid is niet van toepassing op een horecalokaliteit ten behoeve waarvan voor 14 augustus 2021 een vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf op grond van artikel 3 van de Alcoholwet is aangevraagd, die niet voor 1 juli 2021 is verleend, tenzij:
  4. zich in die horecalokaliteit op 14 augustus 2021 een ventilatie-inrichting bevindt als bedoeld in het eerste lid;
  5. in die horecalokaliteit een op of na 14 augustus 2021 aangeschafte of bestelde ventilatie-inrichting wordt geplaatst.

TOELICHTING

Ventilatienormen horecalokaliteiten

Met ingang van 1 juli 2021 zijn de ventilatienormen voor alcoholhoudende drank verstrekkende horecagelegenheden vervallen. Het schrappen van die normen uit de nationale alcoholregelgeving vond zijn oorsprong in een evaluatie van de Drank- en Horecawet in 2016 en in een wetgevingstraject dat ruim vóór de covid-19-pandemie was gestart. Tijdens die evaluatie hadden ondernemers en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gevraagd om de ventilatienormen te schrappen. Deze normen bleken als gevolg van het inmiddels geldende rookverbod in de horeca overbodig geworden bovenop de algemene eisen uit het Bouwbesluit 2012. Bovendien passen ventilatienormen beter in het Bouwbesluit 2012: de alcoholregelgeving ziet op de verstrekking van het risicovolle product alcohol en richt zich slechts tot horeca die alcoholhoudende dranken verstrekt. Ventilatienormen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van het virus, ongeacht het type locatie. Ventilatienormen maken deel uit van een pakket aan maatregelen waarmee verspreiding van corona in een gebouw kan worden tegengegaan: zoals afstand houden, handen wassen, goede hygiëne, zoveel mogelijk thuiswerken, drukte vermijden, thuisblijven bij klachten én goede ventilatie.

De covid-19-pandemie vraagt om aandacht voor ventilatie en ventilatievoorzieningen. Het OMT adviseerde op 26 juli 2021 om de ventilatienormen voor de alcoholhoudende drank schenkende horeca te behouden.

Gelet op dit OMT-advies is besloten om de recent vervallen ventilatienormen op te nemen in de Trm. Deze normen gelden vooruitlopend op onderzoeksgegevens waaruit kan blijken welk niveau van ventilatie afdoende is om het risico op besmetting met het virus zo klein mogelijk te maken. Ook zal een handreiking over ventilatie worden voorbereid.

Met deze regeling geldt voortaan dat horecalokaliteiten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Alcoholwet slechts opengesteld worden voor publiek indien zij zijn voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte. Indien een horecalokaliteit gevestigd is in een rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet mag een horecalokaliteit ook opengesteld worden voor publiek mits de luchtverversing op een andere wijze wordt gerealiseerd en dit leidt tot een luchtkwaliteit in de horecalokaliteit die vergelijkbaar is met de luchtkwaliteit die anders zou worden gerealiseerd.

Zoals beschreven, golden de ventilatienormen tot 1 juli 2021 en gaan deze vanaf 14 augustus 2021 weer gelden. Van 1 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021 bestond dus geen plicht tot het hebben van een ventilatie-inrichting die voldoet aan de voormalige en nu weer geldende eisen, terwijl toen wel vergunningen zijn verleend. Ook zijn er voor 14 augustus 2021 vergunningen aangevraagd – al dan niet voor inwerkingtreding van de Alcoholwet – die onder de Alcoholwet worden afgedaan, waarmee een dergelijke ventilatie-inrichting krachtens die wet niet nodig is. Het belang van de volksgezondheid, afgezet tegen het belang van die – gelet op de korte periode beperkte groep – ondernemers is ervoor gekozen de heringevoerde ventilatienormen niet voor die horecalokaliteiten te laten gelden. Anders zou zo’n vergunninghouder of aanvrager worden overvallen met deze voor hem nieuwe eis, terwijl men de zaak zonder of met een minder functionele ventilatie-inrichting inricht. Hierop worden twee uitzonderingen gemaakt. In die gevallen gelden de ventilatienormen uit het eerste lid dus wel. Dit betreft in de eerste plaats de situatie waarin er op 14 augustus 2021 een ventilatie-inrichting in de zaak zit, die aan de eisen voldoet. Bijvoorbeeld als die is overgenomen of ingebouwd. In de tweede plaats de situatie waarin iemand op of na 14 augustus 2021 een ventilatie-inrichting gaat kopen. Die moet dan meteen goed genoeg zijn om aan de eisen te voldoen. Zodoende blijven de normen uitvoerbaar en de lasten zoveel mogelijk beperkt, terwijl tegelijkertijd het gros van de horecalokaliteiten blijft voldoen aan de ventilatienormen, om zo het virus zo goed mogelijk te bestrijden. 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 14 augustus 2021.