zoeken

Alcoholwet treedt in werking per 1 juli 2021

De Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26) (de wijzigingswet) treedt, overeenkomstig besluit van 3 juni 2021, in werking met ingang van 1 juli 2021.

Niet alle nieuwe artikelen treden in werking op 1 juli 2021.  Dt geldt voor artikel I, onderdeel A, onder 01, onderdeel C, onder 2, 3 en 4, onderdeel E, onderdeel L, onder 01 en 3, onderdeel R, onder 2, onderdeel R0a, onderdeel R1a, onderdeel CC en onderdeel DD, artikel 48b, tweede en derde lid, en artikel VII.

Het betreft hier in de eerste plaats de onderdelen die voortvloeien uit het amendement van het lid Bolkestein over de bijschrijving van leidinggevenden op de vergunning voor een horeca- of slijtersbedrijf. Conform de gewijzigde motie van de leden Bolkestein en Diertens zal de regering eerst onderzoek doen naar de doelmatigheid van het bijschrijven van dagleidinggevende op de horecavergunning voor het bestrijden van criminele activiteiten. Als uit dit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om op objectieve gronden zinvol onderscheid te maken tussen de verschillende horeca- en slijtersbedrijven, zullen de wijzigingen ten gevolge van het genoemde amendement in werking treden.

Ook de wijzigingen die samenhangen met de instelling van de Landelijke commissie sociale hygiëne (hierna: Lcsh) als zelfstandig bestuursorgaan, treden nog niet in werking. De voorbereidingen voor de instelling van de Lcsh vragen meer tijd.

Ten slotte treedt de wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) niet in werking, omdat deze wijziging vanwege een andere wijziging van de Wet Bibob niet meer kan worden doorgevoerd en ook niet meer noodzakelijk is. Artikel VII van de wijzigingswet zal daarom bij gelegenheid komen te vervallen.