zoeken

Aanpassing Bouwbesluit 2012 aan het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet

Eerder deelde minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst aan de VNG mee dat hij voornemens was om specifieke horeca-eisen uit het Bouwbesluit 2012 te schrappen en in het Bouwbesluit te verwijzen naar de technische voorschriften die volgen uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

De reden daarvoor is met name terug te vinden in het feit dat een ondernemer die een omgevingsvergunning heeft verkregen voor de bouw/verbouw van een horecabedrijf, vaak, naast de eisen vanuit het Bouwbesluit 2012, nog aanvullende maatregelen moet treffen om te voldoen aan de eisen vanuit het Besluit eisen inrichtingen DHW.

Minister Blok heeft nu bij de Kamer een concept-Besluit voorgehangen waarmee onderdelen van het Bouwbesluit 2012 worden afgestemd op het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (Besluit DHW).

Met dit wijzigingsbesluit worden enkele relevante eisen voor ventilatie, plafondhoogtes en sanitair in het Bouwbesluit 2012 geschrapt en is zeker gesteld dat de (strengere) eisen uit het Besluit DHW voorgaan.

Met de aanpassing van het Bouwbesluit 2012 aan het Besluit DHW wordt getracht te voorkomen dat ondernemers, na het bouwen conform het Bouwbesluit 2012, aanvullende kosten moeten maken om hun gebouw alsnog te laten voldoen aan de eisen op grond van het Besluit DHW.

Het is dan ook de verwachting dat dit voorstel hiermee in kwalitatieve zin zal bijdragen aan de vermindering van ervaren regeldruk omdat er minder gauw sprake zal zijn van misverstanden bij horecabedrijven over de aard en omvang van de eisen waaraan zij moeten voldoen.

 

Klik hier voor het Besluit van xxx, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake afstemming met het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail