zoeken

Aanpassing Bouwbesluit 2017 per 1 juli 2017 aan Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet

Met ingang van 1 juli 2017 (zie Besluit van 13 juni 2017)  is het nieuwe artikel 1.15a
(Drank- en horeca-inrichting)  toegevoegd aan het Bouwbesluit 2012.

Met het nieuwe artikel 1.15a, ingevoegd bij Stb. 2017, 268, is zeker gesteld dat voor zover op grond van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (Besluit DHW) een voorschrift geldt dat strenger is dan een bij of krachtens het Bouwbesluit 2012 gesteld voorschrift, uitsluitend dat voorschrift op grond van het Besluit DHW van toepassing is.

Hiermee wordt voorkomen dat een horeca-exploitant die aan het Bouwbesluit 2012 heeft voldaan tot de conclusie kan komen dat hij daarmee niet aan de soortgelijke maar dan zwaardere voorschriften op grond van het Besluit DHW heeft voldaan.

Deze zwaardere voorschriften hebben vooral betrekking op ventilatie, plafondhoogtes en sanitair. Dit nieuwe artikel geldt zowel voor nieuwbouw als voor verbouw. In samenhang met het nieuwe artikel 1.15a dat de rangorde regelt bij samenloop, zijn een aantal voorschriften in het Bouwbesluit 2012 voortaan niet meer aangestuurd voor de zogenoemde bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik.

Artikel 4.10 Bouwbesluit 2012, dat betrekking had op de bereikbaarheid van toiletten (nieuwbouw) dat alleen was aangestuurd voor de bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik, is vervallen. Tabel 4.8 is overeenkomstig aangepast. Artikel 4.15 dat hetzelfde voorschrift voor bestaande bouw regelde is eveneens vervallen. Tabel 4.13 is eveneens aangepast.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail