zoeken

Evaluatie Drank- en Horecawet – brief 16-12-2016 van staatssecretaris Van Rijn aan Tweede Kamer

De Drank- en Horecawet (DHW) is in 2013 en 2014 ingrijpend veranderd. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer in 2012 heeft de staatssecretaris, de heer M. van Rijn toegezegd om in 2016 de DHW te evalueren. Tevens heeft hij toegezegd om – naast de decentralisatie van bevoegdheden naar gemeenten in 2013 en de leeftijdsgrensverhoging in 2014 – ook technische eisen rondom verkoop en mengvormen van horeca en retail (‘blurring’) te betrekken bij de evaluatie. Het afgelopen jaar is de wet geëvalueerd.

Als onderdeel van de evaluatie heeft de staatssecretaris verschillende onderzoeken laten uitvoeren. De uitkomsten daarvan zijn op verschillende momenten met de Kamer gedeeld. Hieronder treft u aan het laatste onderzoek dat de staatssecretaris heeft laten uitvoeren in het kader van de evaluatie, te weten een onderzoek naar de kennis, houding en gedrag ten aanzien van de schadelijkheid van alcohol.

Naast de onderzoeken die in 2016 speciaal voor de evaluatie zijn uitgevoerd, heeft de staatssecretaris ook eerder uitgevoerde en toegezegde onderzoeken betrokken bij de evaluatie, onder meer om trends in beeld te kunnen brengen. De feiten, cijfers en trends zijn in de onderstaande brief uiteen gezet.

Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met betrokken partijen in het veld zoals burgemeesters, GGD’en, instellingen voor verslavingszorg, artsen, alcoholverstrekkers, DHW-inspecteurs en kennisinstellingen, zoals de Academie voor bijzondere wetten en hebben de overleggen met het Regulier Overleg Alcohol (ROA) in het teken gestaan van de evaluatie.

Eerder had de staatssecretaris de Tweede Kamer laten weten dat hij voornemens was de Kamer nog dit jaar zijn voorlopige bevindingen te sturen, in plaats van de oorspronkelijk genoemde termijn van eerste kwartaal 2017.

Met de hieronder genoemde brief doet de staatssecretaris deze toezegging gestand.

Klik hier voor de brief van de staatssecretaris van 16 december 2016 gericht aan de Tweede Kamer.

Klik hier voor de uitkomsten van de onderzoeken in het kader van de evaluatie van de Drank- en Horecawet.

Klik hier voor de Beleidsverkenning Kennisniveau schadelijkheid van alcohol.