zoeken

Evaluatie Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Op 17 oktober jl. heeft de minister van V&J een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de toezegging in de brief van 24 oktober 2013 (Kamerstuk 28 638, nr. 105) over te verrichten onderzoeken met betrekking tot de aard en omvang van de prostitutiebranche. In die brief is aangegeven in de opeenvolgende jaren na de nulmeting Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) jaarlijks verdiepende themaonderzoeken over de prostitutiebranche te verrichten. Hierbij ontvangt u het onderzoeksrapport van het eerste themaonderzoek getiteld «de escortbranche: toezicht, handhaving en naleving»1. Voor dit onderwerp is gekozen wegens de landelijk uniforme vergunningplicht die gaat gelden voor escortbedrijven na inwerkingtreding van de Wrp.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft Pro Facto en INTRAVAL de opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren.

Het doel van het onderzoek is kennis te genereren over de manier waarop gemeenten de naleving van regels binnen de escortbranche kunnen bevorderen en hoe zij toezicht en handhaving vorm kunnen geven. Hiervoor hebben de onderzoekers een document- en literatuurstudie verricht. Daarnaast is veel aandacht besteed aan het onderzoeken van de lokale situaties binnen tien gemeenten door interviews af te nemen bij medewerkers van politie en gemeenten, prostitutiecontroleteams, gecontroleerde escorts en exploitanten. Ook op landelijk niveau zijn belangenbehartigers en personen van betrokken organisaties gesproken. Vervolgens is inzichtelijke gemaakt op welke manier regelnaleving in deze sector werkt.

Klik hier voor de genoemde brief en de conclusies van het onderzoek.