zoeken

Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten – 7 juni 2018 – PROGRAMMA

Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten

Op donderdag 7 juni 2018 vindt alweer de 22ste Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten plaats. We hebben een programma samengesteld met deskundige sprekers en zeer aansprekende en actuele onderwerpen. Hieronder staat het programma en daaronder een toelichting per onderwerp.

We hopen u te mogen verwelkom op donderdag 7 juni 2018.

Frank Joosten en Astrid Tusveld

Locatie:

Cursus- en Vergaderlocatie Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht.

Prijs

€ 155,- ex. btw ( = € 187,55 incl. 21% btw)

PROGRAMMA

10.00 uur – 10.10 uur

Welkomstwoord/opening door Frank Joosten

10.10 uur – 11.10 uur

 

 

 

Beleidsaspecten en consequenties van schaarse vergunningen voor verordening en besluitvorming: een handreiking voor gemeenten

(presentatie door mr. Olaf Kwast, wetgevingsjurist bij Wetgevingswerken en auteur van de in juni te verschijnen VNG Handreiking over schaarse publieke rechten)

11.10 uur – 12.15 uur

 

 

 

De juridische consequenties van wijziging van een eerder verleende (schaarse) vergunning voor onbepaalde tijd naar een vergunning voor bepaalde tijd

(presentatie door mr.dr. C.J. Wolswinkel, universitair docent Bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg)

12.15 uur – 13.15 uur

Lunch

13.15 uur – 14.45 uur

 

 

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in relatie tot evenementen(vergunningen) en ontruimingsplannen

(Presentatie door de heer mr. Willem Westermann van evenementenadviesbureau De Regelaar)

14.45 uur – 15.30 uur

 

 

15.30 uur

 

 

 

Mechanische ventilatie in horecabedrijven

(presentatie door de heer mr.ing. Jacco Huijzer van Raadgevend ingenieursbureau Nieman, specialist op het gebied van de juridische toepassing van de bouwtechnische voorschriften, onder meer in horecabedrijven).

Afsluiting en drankje

 

 

AANMELDEN

U kunt zich aanmelden via onderstaande knop.

 aanmelden

 

TOELICHTING OP HET PROGRAMMA

Beleidsaspecten en consequenties van schaarse vergunningen voor verordening en besluitvorming: een handreiking voor gemeenten

Sinds de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op advies van Staatsraad advocaat-generaal Widdershoven, in een uitspraak van 2 november 2016 over de vergunningen voor een speelautomatenhal in Vlaardingen heeft erkend dat er een nationale rechtsnorm bestaat voor het verdelen van schaarse vergunningen. Bij het verdelen van schaarse vergunningen moeten potentiele gegadigden de mogelijkheid krijgen om naar de beschikbare vergunningen mee te dingen. Dat betekent dat de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria voor het begin van de aanvraagperiode adequaat bekend moest worden gemaakt (passende mate van openbaarheid). Ook is het in beginsel niet mogelijk om schaarse vergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen. Sinds deze uitspraak zijn er verschillende uitspraken gedaan waarin de nieuwe normering is bevestigd, verfijnd en genuanceerd.

Tijdens deze presentatie wordt uitgelegd wat een schaarse vergunning is, wat het gevolg van deze jurisprudentie is voor de geldigheidsperiode van de vergunning, wat dit betekent voor het betreffende beleid en de verordeningen, voor de geldigheidstermijn/looptijd van de vergunning, voor het ontwikkelen van een transparante en onpartijdige verdelingsprocedure die vooraf kenbaar is gemaakt (van opening, uitvoering en afsluiting), de eisen die aan aanvragers kunnen worden gesteld en van welke verdelingsmethodiek gebruik zal worden gemaakt.

De presentatie wordt gegeven door Olaf Kwast, wetgevingsjurist bij Wetgevingswerken. Olaf werkt in opdracht van de VNG aan een handreiking over dit onderwerp voor gemeenten (verschijnt naar verwachting eind juni 2018), ter vervanging van de beknopte VNG factsheet van september 2016.

De juridische consequenties van wijziging van een eerder verleende (schaarse) vergunning voor onbepaalde tijd naar een vergunning voor bepaalde tijd (door mr.dr. C.J. Wolswinkel, universitair docent Bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg)

Nagenoeg alle gemeenten hebben te maken met schaarse vergunningen, zoals bijvoorbeeld standplaatsvergunningen. Vaak zijn deze vergunningen voor onbepaalde tijd verleend. Dat verhoudt zich nu niet meer met de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 2 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2927). 

Gemeenten worden derhalve geconfronteerd met een eerder verleende vergunning voor onbepaalde tijd die eigenlijk gewijzigd zou moeten worden in een vergunning voor bepaalde tijd.

Maar dat verhoudt zich niet met de leer van de formele rechtskracht waarbij het rechtszekerheid- en vertrouwensbeginsel zwaar wegen, maar waarbij ook het rechtmatigheidsbeginsel aan de orde moet komen waarbij de overheid rechtmatige besluiten dient te nemen. De intrekkings- of wijzigingsbevoegdheid is primair bedoeld voor situaties waarin sprake is van nieuwe feiten, gewijzigd beleid of veranderde wettelijke bepalingen.

Meerdere beginselen strijden bij deze problematiek om voorrang.

De heer Mr. Dr. Johan Wolswinkel, universitair hoofddocent aan de Universiteit Tilburg zal in dit kader en tegen deze achtergrond tijdens zijn presentatie nader ingaan op deze problematiek. Hoe verhouden deze beginselen zich tot elkaar, hoe moeten gemeenten in dit kader de juiste juridische afwegingen maken en waar dienen zij, bij intrekking of wijziging dan rekening mee te houden, wat is daarbij het risico van eventuele civielrechtelijke schadeclaims.

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in relatie tot evenementen(vergunningen) en ontruimingsplannen

Welke gevolgen heeft het per 1 januari 2018 inwerking getreden Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen voor de aanvraag en afhandeling van een evenementenvergunning en wat moet er volgens dit Besluit in een ontruimingsplan staan?

Tijdens deze presentatie wordt hierover duidelijkheid gegeven.

Mechanische ventilatie in horecabedrijven 

Een horecabedrijf moet volgens de Drank- en Horecawet voldoen aan allerlei inrichtingseisen. Dat is uitgewerkt in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. In artikel 5, lid 1 van dat Besluit staat vermeld dat een horecalokaliteit is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte.

En die eis leidt telkens weer tot hoofdbrekens. Vragen die daarbij ontstaan zijn of zowel de luchttoevoer als de afvoer mechanisch moeten zijn in bestaande bouw of alleen de afvoer. Moet de vereiste mechanische afvoer aan ventilatielucht in balans zijn met de vereiste toevoer aan verse ventilatielucht direct van buiten? Mag er in een horecalokaal mechanische toevoer en natuurlijke afvoer aanwezig zijn of natuurlijke toevoer en mechanische afvoer of een mechanische toevoer en mechanische afvoer?

In het Bouwbesluit 2012 zijn geen eisen gesteld aan de ventilatie voor bestaande bouw. Wel is er een NEN-norm 8087. Hoe verhoudt deze NEN-norm zich nu tot voornoemd artikel 5 van voornoemd Besluit. Voor juristen, vergunningmedewerkers en toezichthouders is dit altijd een moeilijke discussie.

De heer Huijser geeft u tijdens deze presentatie optimale duidelijkheid.