zoeken

Kabinetsreactie nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen

De onafhankelijke adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen heeft advies uitgebracht aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Medische Zorg en Sport, over de vraag welke gemeenten zouden moeten deelnemen aan het experiment met een gesloten cannabisketen. De commissie spreekt hierbij over het nomineren van gemeenten voor deelname. In de Wet experiment gesloten coffeeshopketen wordt vastgelegd dat, in het kader van het experiment, in maximaal 10 gemeenten een gesloten cannabisketen wordt geïntroduceerd. De commissie spreekt in dit verband van interventiegemeenten. Voorts heeft de commissie voorstellen gedaan voor te betrekken controlegemeenten. 

In totaal hebben 26 gemeenten hun interesse in deelname aan het experiment kenbaar gemaakt. Drie gemeenten hebben op een later moment hun belangstelling ingetrokken. 

Genoemde commissie is tot uitgangspunten gekomen voor de selectie, die moeten zorgen voor een afdoende geografische spreiding, een kritische massa van populatiegrootte en aantal verkooppunten, voldoende deelname van (middel)grote gemeenten en deelname van gemeenten gelegen aan de landsgrens met zowel België als Duitsland.

Bovenstaande heeft geresulteerd in de nominatie als “interventiegemeente” door de commissie van de volgende gemeenten:

  • Arnhem
  • Almere
  • Breda
  • Groningen
  • Heerlen
  • Hellevoetsluis
  • Maastricht
  • Nijmegen
  • Tilburg
  • Zaanstad

Het totaal aantal coffeeshops gevestigd in deze gemeenten is 79.

Het kabinet is voornemens het advies van de commissie over te nemen. Door de namen van deze gemeenten in het ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen op te nemen, gaat de wet- en regelgeving voor het experiment in deze gemeenten gelden. Die aanpassing van het ontwerpbesluit zal in het kader van de in het wetsvoorstel voorgeschreven voorhangprocedure vervolgens eveneens aan beide Kamers worden voorgehangen.

De commissie noemt in haar advies enkele breed gedragen algemene aandachtspunten en randvoorwaarden, die uit de gesprekken met gemeenten naar voren zijn gekomen, waaronder een behoefte aan landelijke steun voor wat betreft capaciteit, deskundigheid, eventuele juridische bijstand en de waarborging van de veiligheid.

Deze aandachtspunten neemt het kabinet ter harte. De komende tijd zullen hierover, en over de nadere invulling van het experiment, met de beoogde deelnemende gemeenten gesprekken worden gevoerd. Hierbij is de totstandkoming van een sluitend handhavingsarrangement tussen politie, openbaar ministerie en de toezichthouders een belangrijk bespreekpunt.

Verder onderschrijft het kabinet wat volgens de commissie door veel burgemeesters naar voren is gebracht: de bescherming van de gezondheid van consumenten en kwetsbare groepen heeft hoge prioriteit. Preventie en voorlichting in het kader van het experiment hebben dan ook alle aandacht.