zoeken

Deel 1 van de serie “Bijzondere wetgeving” is sinds 29 mei 2015 verkrijgbaar!

BIJZWET_D1

De serie “Bijzondere Wetgeving” bestaat uit 10 afzonderlijke delen, geschreven door Frank Joosten.

De delen 2 (Drank- en Horecawet) en 4 (Wet Bibob) zijn reeds verkrijgbaar. Sinds 29 mei 2015 is nu ook deel 1 (algemeen / begrippen) verkrijgbaar. De overige delen verschijnen (met uitzondering van deel 9 (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)) binnen een aantal weken. Deel 9 is pas verkrijgbaar nadat genoemde nieuwe wet in werking is getreden.

De serie “Bijzondere wetgeving” biedt allen die werkzaam zijn in het vakgebied van bijzondere wetten allerhande informatie over de toepassing en uitvoering van deze wet- en regelgeving. In de serie is een selectie gemaakt van die bijzondere wetten en regelgeving waarmee de gemeentelijke vergunningverleners, beleidsmedewerkers, handhavingsjuristen en toezichthouder Drank- en Horecawet / Openbare Ruimte het meest van doen hebben.

Omdat in al deze toepasselijke wet- en regelgeving wordt gerefereerd aan verschillende gehanteerde begrippen wordt in hoofdstuk 1 van dit deel een nadere toelichting gegeven op de meest voorkomende begrippen in dit vakgebied.

In hoofdstuk 2 wordt als eerste een algemeen beeld geschetst van de wet- en regelgeving die van toepassing is op horecabedrijven en worden onderlinge verbanden gelegd. Voorts wordt een nadere toelichting gegeven op het nut, de noodzaak en de kaders van een goed intakegesprek.

Vervolgens wordt stilgestaan bij het proces van samenhangende besluiten, de ontvangst en behandeling van een aanvraag, worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toegelicht en wordt een toelichting gegeven op de normen bij het opstellen van een besluit.

Daarna wordt stilgestaan bij de gevolgen van het overschrijden van de beslistermijnen (dwangsom bij niet tijdig beslissen en de Lex silencio positivo).

Aansluitend wordt een toelichting gegeven op de Handelsregisterwet 2007, de Wet op de identificatieplicht, het Vreemdelingenbesluit 2000, de Europese dienstenrichtlijn en de Dienstenwet.

Als laatste wordt stilgestaan bij de punitieve en reparatoire sancties.

Achterin het boek wordt nog een aantal nuttige adressen vermeld.

Dit boek kost € 29,- inclusief 6% btw.

U kunt dit boek bestellen door hier te klikken.

Bent u geïnteresseerd in de gehele 10-delige serie, klik dan hier.

Hieronder wordt een opsomming gegeven van de hele serie:

 
 

DEEL 1 (verkrijgbaar)

Algemeen bestuursrechtelijke aspecten

Begrippen

 

DEEL 2 (verkrijgbaar)

Drank- en Horecawet

 

DEEL 3 (verkrijgbaar medio juni 2015)

Exploitatievergunningen

Terrassen

Pop-up-stores

Coffeeshops

Nachtregister

Alcoholverboden

Horeca en geluid

Collectieve en incidentele festiviteiten

 

DEEL 4 (verkrijgbaar)

Wet Bibob

 

DEEL 5 (verkrijgbaar medio juni 2015)

Wet op de kansspelen

Rookverbod

Winkeltijdenwet

Zondagswet

Vuurwerkbesluit

Prostitutie

 

DEEL 6 (verkrijgbaar medio juni 2015)

Samenscholing

Demonstraties

Noodbevoegdheden

Plakken en kladden

Venten

Collecteren

Uitstallingen

Standplaatsen

Wet Dieren

Houden van gevaarlijke honden

Houden van hinderlijke en gevaarlijke dieren

Precario

Leges

 

DEEL 7 (verkrijgbaar eind juni 2015)

Evenementen

 

DEEL 8 (verkrijgbaar oktober 2015)

Preventie en Handhaving (verschijnt in oktober 2015)

 

DEEL 9 (verkrijgbaar na inwerkingtreding nieuwe wet)

Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (verschijnt na inwerkingtreding nieuwe wet)

 

DEEL 10 (verkrijgbaar eind juni 2015)

Jurisprudentie bijzondere wetgeving