zoeken

Evenementenvergunning kan niet worden geweigerd wegens strijdigheid bestemmingsplan

Tot dit oordeel komt de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State in de uitspraak van 1 juli 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2028).

De burgemeester van Amsterdam heeft in 2012 en 2013 aan Sky Concepts & Events B.V. evenementenvergunningen verleend voor het dancefestival Amsterdam Open Air.

Tegen deze verschillende besluiten hebben omwonenden bezwaar gemaakt wegens strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan. De burgemeester heeft deze bezwaren telkens ongegrond verklaard. Daaraan heeft de burgemeester ten grondslag gelegd dat de evenementenvergunningen niet wegens strijd met het bestemmingsplan krachtens artikel 2.43, aanhef en onder c, van de APV hoefden te worden geweigerd.

De rechtbank heeft de door de omwonenden tegen deze besluiten ingestelde beroepen echter gegrond verklaard, die besluiten vernietigd maar bepaald dat de rechtsgevolgen ervan in stand konden blijven omdat de burgemeester zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de evenementenvergunningen niet krachtens artikel 2.43, aanhef en onder c, van de APV geweigerd behoefden te worden, nu concreet zicht op legalisering bestond via verlening van een omgevingsvergunning.

De Afdeling oordeelt echter dat in artikel 2.43, aanhef en onder c, van de APV is bepaald dat de burgemeester een evenementenvergunning kan weigeren als naar zijn oordeel het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats waar het wordt gehouden.

Weliswaar zijn de evenementen in strijd met het bestemmingsplan, maar dit betekent niet zonder meer dat de evenementenvergunningen dienden te worden geweigerd. Artikel 2.43, aanhef en onder c, van de APV voorziet in een bevoegdheid tot weigering van de vergunning.

Louter ruimtelijke belangen kunnen niet aan verlening van de evenementenvergunningen in de weg staan. De artikelen 2.40 en 2.43 van de APV zijn immers geplaatst in hoofdstuk 2 van de APV, met het opschrift “Orde en veiligheid”. Gezien de plaats van deze bepalingen in de APV, kan een evenementenvergunning slechts in verband met het belang van orde en veiligheid worden geweigerd.

Gelet hierop is, anders dan waarvan de rechtbank is uitgegaan, in het kader van de belangenafweging die de burgemeester ingevolge artikel 2.43, aanhef en onder c, van de APV dient te maken niet bepalend of een omgevingsvergunning kan worden verleend.

Het hoger beroep van de omwonenden is ongegrond. De uitspraak van de rechtbank wordt, met verbetering van gronden, bevestigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail