zoeken

Ingehuurde mysteryshopper als toezichthouder Drank- en Horecawet

Steeds vaker krijgt het Expertisecentrum vragen over de inzet van mysteryshoppers, ingehuurd via particuliere bedrijven, die kunnen worden ingezet voor het in kaart brengen van bijvoorbeeld een nulsituatie met betrekking tot het al dan niet door alcoholvertrekkende bedrijven overtreden van de leeftijdsverstrekkingsgrens zoals is omschreven in artikel 20, lid 1 Drank- en Horecawet. Deze mysteryshoppers zijn dan minstens 18 jaar oud om te voorkomen dat de bepalingen uit artikel 45 Drank- en Horecawet zullen worden overtreden.

Blijkbaar ontstaat bij gemeenten ook steeds vaker de wens om deze jonge mysteryshoppers tevens hun bevindingen op papier te laten zetten in de vorm van een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal van bevindingen of een bestuurlijke boeterapportage.

Dat kan echter niet zomaar.

Een ambtsedig opgemaakt proces verbaal van bevindingen kan alleen worden opgemaakt door een bevoegd buitengewoon opsporingsambtenaar (die aldus is beedigd en in het bezit is van een BOA-dilpoma).

Een bestuurlijke boeterapportage kan alleen worden opgemaakt door een toezichthouder Drank- en Horecawet die in het bezit is van het diploma zoals omschreven in de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet. Deze regeling stelt dat deze persoon aldus met goed gevolg het examen toezichthouder Drank- en Horecawet heeft afgelegd dat voldoet aan de eisen zoals vastgesteld door de examencommissie van de Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving, gevestigd te Amersfoort en beschikt over een aanwijzing door de Minister van Veiligheid en Justitie als buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

Jonge mysteryshoppers die gekwalificeerd toezichthouder Drank- en Horecawet zijn, zijn echter schaars.

Helaas bereiken ons steeds vaker berichten dat particuliere bedrijven mysteryshoppers verhuren aan gemeenten met de mededeling dat deze personen kunnen worden ingezet als volwaardig toezichthouder Drank- en Horecawet terwijl deze personen niet beschikken over de juiste papieren en/of diploma’s.

Dat is in meerdere opzichten uiteraard een zeer ongewenste ontwikkeling.

Voor zover u als gemeente betrokken bent bij een dergelijke specifieke vorm van inhuur, dan adviseren wij u om het betreffende bedrijf dat optreedt als leverancier van deze mysteryshoppers, in ieder geval te vragen naar zowel de BOA-akte van deze mysteyshopper als het betreffende diploma toezichthouder Drank- en Horecawet afgegeven door het EXTH.

De redactie van het Expertisecentrum Horecarecht.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail