zoeken

Particuliere BOA’s

Particuliere inhuur van boa’s ten behoeve van het toezicht op de bepalingen van de Drank- en Horecawet is met ingang van 1 januari 2014 mogelijk voor alle bevoegdheden uit domein 1 – Openbare Ruimte.

Op deze wijze kan een gemeente (tijdelijk) extra capaciteit realiseren om piekmomenten en ziekte van eigen personeel op te vangen.De Minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het stellen van regels omtrent de bekwaamheid van buitengewoon opsporingsambtenaren (art 16 Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Examens vinden plaats op basis van het daarbij behorende examenreglement voor de buitengewoon opsporingsambtenaren.

Dit reglement is per 1 januari 2014 gepubliceerd op www.exth.nl. In verband daarmee is per 1 januari 2014 het Examenreglement buitengewoon opsporingsambtenaar (Stcrt. 2008, 222) vervallen.

De kwaliteit van de handhaving van particulier ingehuurde boa’s moet gegarandeerd zijn. Uitbreiding van bevoegdheden betekent dan ook voor de particulier ingehuurde boa dat deze moet voldoen aan dezelfde bekwaamheidseisen als de boa in bezoldigde dienst.

Deze particulier ingehuurde boa’s moeten uiteraard ook voldoen aan dezelfde eisen zoals opgenomen in de Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet. Klik hier voor de circulaire.

De opleiding tot “Toezichthouder Drank- en Horecawet” kan worden gevolgd bij de Academie voor bijzondere wetten.