zoeken

Reparatiebesluit VWS van 1 december 2014 (Staatsblad 2014-485)

Reparatiebesluit VWS van 1 december 2014 (Staatsblad 2014-485)

De bijlage bij het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet is op twee onderdelen gewijzigd.

Ten eerste bevatte Categorie A van de bijlage een onjuiste verwijzing. Met de inwerkingtreding van de wijziging van de Drank- en Horecawet op 1 januari 2014 (Stb. 2013, 380) is artikel 20 van die wet vernummerd. Hierdoor is een onjuiste verwijzing in de bijlage bij het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet ontstaan.

De bijlage bij het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet is derhalve als volgt gewijzigd en verbeterd:

In Categorie A is «Artikel 20, vijfde lid» vervangen door: Artikel 20, vierde lid.

Een tweede wijziging van de bijlage had betrekking op de beboetbaarheid van een overtreding van het verbod om ter zake van een aanvraag om een vergunning of een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken, dat is neergelegd in artikel 38 van de Drank- en Horecawet. De boetebevoegdheid voor een overtreding van deze bepaling is neergelegd in artikel 44a van de wet.

Door opneming (dat was nl. nog niet het geval) in de bijlage bij het besluit is nu bepaald welk geldbedrag als boete kan worden opgelegd. Aan de opsomming in Categorie C van de Bijlage bij het Besluit bestuurlijke boete DHW is na «Artikel 25, derde lid» toegevoegd: Artikel 38.

Klik hier voor het Reparatiebesluit.