zoeken

Stemmingen in Tweede Kamer over moties ingediend bij het VAO Alcohol- en Tabaksbeleid

In de plenaire vergadering van de Tweede Kamer van 23 februari jl. is gestemd over de indiende moties bij het VAO Alcohol- en Tabaksbeleid. Hieronder worden de aangenomen moties nader toegelicht.

Aangenomen motie Volp / Van der Staaij:

Omdat tal van studies hebben aangetoond dat het drinkgedrag van vooral jongeren wordt gestimuleerd door alcoholreclame en dat zelfregulering van alcoholreclame onvoldoende beschermend werkt, dat jongeren in de risicogroep 12–17-jarigen, ondanks het verbod op radio en tv-reclame tussen 6.00 uur en 21.00 uur, nog steeds bereikt worden met alcoholreclame, onder meer via social media wordt de regering verzocht na te gaan welke landen in Europa vergaande maatregelen met betrekking tot alcoholreclame hebben ingevoerd, onder meer aangaande sponsoring door alcoholproducenten, en wat de effecten daarvan zijn geweest, met name op het drinkgedrag van jongeren, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

Aangenomen motie Voordewind:

Het ontmoedigen van overmatige alcoholconsumptie dient een belangrijk onderdeel te zijn van het alcoholpreventiebeleid. Daarom wordt de regering verzocht financiële ondersteuning ter beschikking te stellen uit het Nationaal Preventie Programma ten behoeve van IkPas, voor het initiatief voor tijdelijk geen alcohol drinken, en ten behoeve van STAP ten behoeve van het monitoren van de alcoholmarketing in Nederland op de wijze waarop het instituut dat in opdracht van de overheid gedurende de periode 2003–2013 heeft gedaan.

Aangenomen motie Volp:

Het Tweede Kamerlid mevrouw Volp stelt dat op basis van de Drank- en Horecawet verplicht een medewerker in een horecabedrijf of op een evenement aanwezig moet zijn die in het bezit is van de Verklaring van kennis en inzicht sociale hygiëne wanneer alcoholhoudende dranken worden geschonken. Uit onderzoek van de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Rotterdam blijkt dat wordt doorgeschonken aan klanten die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren. Het lijkt erop dat het diploma sociale hygiëne niet lijkt bij te dragen aan het op verantwoorde wijze schenken van alcohol. Zij is van mening dat nu het diploma sociale hygiëne steeds vaker verplicht wordt gesteld, er sprake moet zijn van een effectief middel om op verantwoorde wijze alcohol te schenken en te verkopen. Daarom verzoekt zij de regering onderzoek te doen naar de effectiviteit van de Verklaring van kennis en inzicht sociale hygiëne in de praktijk en daarbij te kijken naar de inhoudelijke eisen die worden gesteld aan de verklaring.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail