zoeken

Horeca in detailhandel is toegestaan maar detailhandel in horeca is verboden. Houden we dit nog staande anno 2015? 

De voortdurende bewegingen in de samenleving vragen om permanent onderhoud van ons democratische stelsel. Op die manier kan dit stelsel meegroeien met de vereisten van deze tijd. Daarbij vragen enkele maatschappelijke ontwikkelingen om een herbezinning van de relatie tussen burger(s) en de overheid.

Op basis van een duiding van de actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen wil de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, met de Agenda Lokale Democratie een eerste aanzet doen voor een brede discussie over een vitale lokale democratie.

Ruimte voor experimenten 

Vanuit de samenleving en in het bijzonder gemeenten komen met regelmaat signalen dat bepaalde wettelijke regels als belemmerend worden ervaren. Dit leidt tot een oproep om flexibeler om te gaan met wet- en regelgeving en zodoende te komen tot nieuwe, verbeterde vormen van publieke taakuitvoering.

Dit geldt zowel voor sectorale wetten als voor organieke wetten, zoals de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenten op zoek naar ruimte 

Gemeenten doen regelmatig oproepen om flexibeler om te gaan met sectorale wet- en regelgeving. Zo willen de G4 (Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam) bij wijze van pilot afwijken van de Drank- en Horecawet, in het bijzonder de bepaling die het in één ruimte verkopen en ter plekke laten nuttigen van alcohol verbiedt.

Op deze wijze kan meer voorzien worden in de behoefte van ondernemend Nederland om functies te mengen. Momenteel is het niet mogelijk om in één grote open ruimte bijvoorbeeld een Italiaanse winkel te vestigen waar Italiaanse kleding en schoenen wordt verkocht, waarbij deze ruimte overloopt in een deel ingericht voor de verkoop van allerlei soorten pasta, pesto en heerlijke Italiaanse wijnen e.d. voor gebruik elders dan ter plaatse, waarbij de ruimte vervolgens weer overloopt in een deel waar deze pasta ook ter plaatse kan worden genuttigd, tezamen met die Italiaanse wijn.

Kortom, deze formule, waarin in één grote open ruimte zowel alcoholhoudende dranken worden verkocht voor gebruik ter plaatse als elders dan ter plaatse is nu niet toegestaan.

Bovendien voldoet een winkel waar ook kleding e.d. wordt verkocht niet aan de vereisten van artikel 18, lid 2 onder a van de Drank- en Horecawet en kan derhalve in het geheel geen zwak-alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse worden verstrekt in die ruimte. In dezelfde ruimte vindt alcoholverstrekking voor gebruik ter plaatse plaats, terwijl aldaar ook (in een niet voldoende afgescheiden gedeelte) kleding, pasta, wijn e.d. wordt verkocht voor gebruik elders dan ter plaatse. Dat is een vorm van detailhandel die volgens artikel 14, lid 2 Drank- en Horecawet niet is toegestaan in een horecalokaal.

Het horecadeel zal derhalve moeten worden afgescheiden van het detailhandelsdeel, waarbij het vereiste van artikel 15, lid 1 Drank- en Horecawet van toepassing blijft. Het gedeelte dat is ingericht als horecabedrijf zal tevens moeten voldoen aan de eisen zoals opgesomd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet en zullen de betreffende leidinggevenden moeten voldoen aan de vereisten van artikel 8 Drank- en Horecawet.

Frank Joosten is, tezamen met de gemeente Amsterdam doende om te bewerkstelligen dat middels de experimenteermogelijkheid zoals bedoeld in de Agenda Lokale Democratie ruimte ontstaat voor de realiseren van hiervoor beschreven vormen van mengformules.