zoeken

NIEUW: Handboek Drank- en Horecawet – editie 2015

OMSLAG DHW 2015

De Drank- en Horecawet is per 1 januari 2013 ingrijpend gewijzigd en is nadien per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 wederom aangepast.

In het nieuwe boek, editie 2015, wordt de Drank- en Horecawet weer uitgebreid en artikelsgewijs toegelicht. Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of de toepasselijke AMvB’s, overgangswetten of ministeriële regelingen is dat ook uitgebreid beschreven. De wetsartikelen worden voorts toegelicht aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, schema’s, tekeningen en/of foto’s. Ook worden eventuele bijzondere aandachtspunten artikelsgewijs toegelicht.

In dit boek is een handige begrippenlijst opgenomen zodat snel de verklarende tekst kan worden gevonden en doorgenomen.

Tevens is aan dit boek een matrix toegevoegd die kan worden gebruikt om een boeterapport op te stellen of te beoordelen op juistheid. In de daarbij behorende tabel is vervolgens per toepasselijk artikel uit de Drank- en Horecawet aangegeven welke elementen mogelijk uit de matrix gebruikt kunnen worden voor het opmaken van het boeterapport.

Kortom, met dit boek heeft u weer de beschikking over een volledig geactualiseerde, uitgebreide theoretische en vooral ook praktische beschrijving van de Drank – en Horecawet, voorzien van allerhande hulpmiddelen zoals tabellen, schema’s, tekeningen, en foto’s uit de praktijk en toegevoegde oefenvragen met antwoorden.

Daarmee is het boek zeer geschikt voor beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers die zich bezighouden met de Drank- en Horecawet. Tevens kan dit boek worden gebruik als lesboek voor de opleiding Gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet.

Andere naam!

Deze nieuwe editie heeft een andere naam gekregen (Bijzondere Wetgeving – deel 2 – Drank- en Horecawet) omdat dit boek onderdeel uitmaakt van de nieuwe serie “Bijzondere wetgeving“.

Bestellen?

Deze editie 2015 is per 17 maart a.s. verkrijgbaar.

Wanneer u dit boek nu al wilt bestellen, neemt u dan even contact op met het secretariaat van de Academie voor bijzondere wetten of met de uitgever op.