zoeken

NIEUW: Bijzondere wetgeving – deel 4 – Wet Bibob

BIJZWET_D4

Bijzondere wetgeving is niet ondergebracht in één integrale wet, maar is te vinden in diverse gemeentelijke verordeningen, beleidsdocumenten en in verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving. Deze wetten en regelingen staan weliswaar op zichzelf, maar zijn dikwijls ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, vaak bewegend in het politieke krachtenveld.

De inhoud is complex vanwege de veelheid aan onderwerpen. Dat maakt de toepassing in de dagelijkse praktijk redelijk complex.

Per 1 juni 2003 is aan deze complexe materie ook nog eens de Wet Bibob toegevoegd. Een wet die het openbaar bestuur handhvatten aanreikt om zichzelf te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd, zowel wat betreft zijn bestuurlijke rol bij het verlenen van subsidies en vergunningen, als in zijn civielrechtelijke rol als contractspartij bij aanbestedingen en andere verbintenissen. Een wet waarbij verschillende rechtsgebieden, zoals het strafrecht, het bestuursrecht, het privaatrecht, het internationale recht elkaar raken en aanvullen. Een ingewikkelde wet, waar rechterlijke uitspraken zich in rap tempo aandienen en die telkens een nadere duiding van bepaalde artikelen en soms een nieuwe interpretatie van die artikelen met zich brengen.

Daar komt bij dat het toepassen van de Wet Bibob heeft geleid tot vele maatschappelijke en politieke discussies. De wet is inmiddels een aantal malen geëvalueerd en per 1 juli 2013 aangepast.

Bij het redigeren van dit boek is het uitgangspunt geweest om te voorzien in een handreiking voor de toepassing van de Wet Bibob, waarbij handvatten worden aangereikt voor het uitvoeren van het “eigen huiswerk”, voor het beoordelen en wegen van strafbare feiten, voor het vragen van advies aan en het samenwerken met het RIEC, het doen van een adviesvraag bij het Landelijk Bureau Bibob.

Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de gemeentelijke vergewisplicht bij de uiteindelijke besluitvorming aan de hand van een Bibobadvies van het Landelijk Bureau, wordt voorts nog aandacht besteed aan aspecten van geheimhouding en privacy en wordt een beschrijving gegeven van misleidende constructies, faillissementswetgeving, het handelsregister. Als laatste vindt u achterin het boek handige adressen.

Het geheel wordt ondersteund met praktijkvoorbeelden, jurisprudentie, schema’s, en tabellen.

Het boek kenmerkt zich door de diversiteit aan besproken onderwerpen, de combinatie van theorie, integraliteit, actualiteit en praktische toepassing.

Dit boek maakt deel uit van de serie “Bijzondere wetgeving“, bestaande uit 10 afzonderlijke delen waarin vele afzonderlijke onderwerpen op het gebied van bijzondere wetten worden beschreven.

Bestellen?
Het boek over de Wet Bibob (deel 4 van de serie) is vanaf medio april a.s. verkrijgbaar.

Wanneer u dit boek nu al wilt bestellen, neemt u dan even contact op met het secretariaat van de Academie voor bijzondere wetten of met de uitgever.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail