zoeken

Verbod op wilde dieren in circussen per 15 september 2015

Het verbod op wilde dieren in circussen, zoals verwoord in het Besluit verbod wilde dieren in circussen, en zoals al in het Regeerakkoord in 2012 aangekondigd, is op 10 september jl. in het Staatsblad gepubliceerd.

Het kabinet is van mening dat de problemen voor wilde zoogdieren, die het gevolg zijn van het rondreizende karakter van het circus (te denken valt aan het veelvuldige transport van de dieren, de daardoor beperkte mogelijkheden voor adequate huisvesting en de daarmee gepaard gaande beperkte uitoefening van soorteigen gedrag) niet kunnen worden ondervangen met nadere (welzijns)voorschriften. Eisen zoals die bijvoorbeeld worden gesteld aan dierentuinen, zijn voor een rondreizende organisatie onhaalbaar.

Het verbod treedt op 15 september 2015 in werking. Het gevolg daarvan is dat er vanaf genoemde datum een verbod bestaat op de vertoning en het vervoer van wilde zoogdieren ten behoeve van een circus of ander optreden, vanwege de aantasting van het welzijn en de integriteit van het dier.

In de Europese Unie hebben 9 landen een nationaal verbod op wilde circusdieren en 9 andere EU-landen hebben gedeeltelijke verboden. Wereldwijd zijn er 23 landen die het gebruik van wilde dieren in circussen hebben verboden. Nederland sluit als 10e land aan met een nationaal verbod op wilde (zoog)dieren in circussen.

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail