zoeken

Wijziging artikel 8, lid 1 onder c van de Drank- en Horecawet per 01-01-2015

Met ingang van 1 januari 2015 wordt artikel 8, lid 1 onder c van de Drank- en Horecawet aangepast (zie Staatsbladen 2014, nrs. 131 en 443).

Artikel 8, lid 1 onder c vermeldt tot 1 januari 2015 dat leidinggevenden van het horecabedrijf en het slijtersbedrijf niet uit de ouderlijk gezag of de voogdij mogen zijn ontzet.

Per 1 januari 2015 komt artikel 8, lid 1 als volgt te luiden:

Leidinggevenden van het horecabedrijf en het slijtersbedrijf voldoen aan de volgende eisen:

a. zij hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

b. zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;

c. zij mogen niet onder curatele staan.

De eis van het niet zijn ontzet uit de ouderlijk gezag of de voogdij is per voornoemde datum vervallen.

De reden van deze wijziging is gelegen in het feit dat twee wetsvoorstellen inzake de kinderbeschermingsmaatregelen met ingang van 1 januari 2015 in werking treden, te weten de Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming (Stb. 2014, 130) en de Wet van 12 maart 2014 tot aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming (Stb. 2014, 131).

Vanaf 1 januari 2015 is er daardoor nog één maatregel om het ouderlijk gezag te beëindigen. De ontheffing en de ontzetting, beide maatregelen zoals die nu nog gelden, gaan op in de nieuwe maatregel. Omdat er alsdan nog maar één maatregel bestaat om het ouderlijk gezag te beëindigen, acht de wetgever het onredelijk om een leidinggevende te moeten weigeren omdat zijn/haar ouderlijk gezag is beëindigd, terwijl dit onder de huidige wetgeving slechts voor de zeer beperkte groep van ontzette ouders gaat.

Overigens blijven de mogelijkheden ter beoordeling van het slechte levensgedrag en moraliteit van een leidinggevende uiteraard onverminderd van kracht.