zoeken

Wijziging Wet Bibob (tweede tranche)

Voornoemd wetsvoorstel, waarover gedurende de periode van 19-12-2019 tot 01-03-2020 via internet wordt geconsulteerd, regelt een verruiming van de mogelijkheden tot informatiedeling (tussen het Landelijk Bureau Bibob en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling), uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob (met het toestemmingsvereiste bij vervreemding van een opstalrecht en met bepaalde omgevingsvergunningen) en uitbreiding van de eigen onderzoeksbevoegdheden van bestuursorganen (met de toegang tot fiscale gegevens over derden).

Dit ontwerpwetsvoorstel breidt de mogelijkheid voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak uit om informatie uit te wisselen over gevaarsconclusies op grond van Bibob-onderzoek en over de wenselijkheid om de Wet Bibob toe te passen. Het wetsvoorstel zorgt daarmee voor een effectievere signaalfunctie naar andere bestuursorganen en een betere risico-inschatting door bestuursorganen en verkleint daarmee de kans dat criminelen gebruik kunnen maken van legale structuren door net zo lang bij achtereenvolgende bestuursorganen aanvragen in te dienen tot een aanvraag wél wordt ingewilligd. Daarnaast maakt het wetsvoorstel een selectieve vorm van rechtstreekse onderlinge inhoudelijke informatieverstrekking tussen bestuursorganen mogelijk. 

Met het uitbreiden van de reikwijdte van de Wet Bibob wordt het voor bestuursorganen mogelijk om de Wet Bibob op meer vergunningaanvragen toe te passen. Naast bijvoorbeeld omgevingsvergunningen die nodig zijn voor de afwijking van een bestemmingsplan gaat het hierbij om omgevingsvergunningen op grond van een waterschapsverordening. Hiermee wordt voor waterschappen de bevoegdheid gecreëerd om de Wet Bibob toe te passen op dergelijke vergunningaanvragen.  

Tot slot bevat het wetsvoorstel een grondslag voor de verstrekking van fiscale gegevens door de Belastingdienst aan bestuursorganen ten behoeve van hun eigen Bibob-onderzoek. Het gaat om informatie over boetes die zijn uitgedeeld, omdat opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt aan de fiscus. Deze gegevens betreffen zowel betrokkene als relevante relaties, te weten leidinggevenden, zeggenschaphebbenden en bepaalde gespecificeerde relaties uit het zakelijk samenwerkingsverband.

Met deze uitbreidingen krijgt het bestuur betere mogelijkheden om zijn integriteit te beschermen tegen het ongewild faciliteren van criminele activiteiten. De wijzigingen maken deel uit van de actie-agenda van het kabinet om ondermijning aan te pakken.

 

Klik hier voor meer info.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, is het al langere tijd enorm lastig om trainingen en opleidingen op locatie aan te bieden en in te plannen. 

Zolang er geen duidelijkeid bestaat over het geven van de trainingen en opleidingen op locatie, blijft de Academie voor Bijzondere Wetten daarom helaas tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment aldus niet aanmelden voor een training of opleiding. Geplande trainingen en opleidingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. 

Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

We zijn momenteel wel doende met het ontwikkelen van aantal workshops die digitaal gegeven kunnen worden.

Houd alstublieft de website in de gaten voor verdere ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat